2854. Bufferzone Zuid, Bargerveen

De provincie Drenthe, het Waterschap Vechtstromen, de gemeente Emmen en enkele andere partijen willen de natuur in het gebied Bargerveen herstellen. Er wordt aan de zuidzijde van het Natura 2000-gebied een brede bufferzone ingericht. Hiermee komt er een hoger waterpeil in het Bargerveen zodat de natuur kan herstellen. Het huidige landbouwkundige gebruik in de bufferzone verdwijnt. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-03-2014 Aankondiging start procedure
25-03-2014 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
27-05-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
21-01-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-06-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
18-07-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-12-2022 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport bevat nagenoeg alle benodigde milieu-informatie. Er is nog wel onzekerheid of bij zeer langdurige droogtes, zoals we die de laatste jaren kennen door klimaatverandering, er voldoende water kan worden aangevoerd naar de bufferzone. Een betere inschatting hiervan is nodig. Onderzoek of de capaciteit van het aanvoergemaal en het ijzerzandfilter - dat zorgt voor de goede waterkwaliteit - voldoende is, zegt de Commissie.
De Commissie adviseert het milieueffectrapport op dit punt nog aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan.

Voorlopig toetsingsadvies
Onzeker is nog in welke mate de bufferzone het waterpeil in het Bargerveen verhoogt. De verhoging hangt af van het effect van het afgraven van het in de bufferzone en de hoeveelheid water die kan worden aangevoerd in (zeer) droge jaren. Het milieueffectrapport geeft daarover nog onvoldoende informatie. Ook de gevolgen van de aanleg van een kwelsloot, en van beregeningsputten in het omringende landbouwgebied vragen nog om meer uitwerking in het milieueffectrapport. 
De gemeente heeft aangegeven het milieueffectrapport aan te passen en daarna opnieuw te laten beoordelen door de Commissie.

Advies reikwijdte en detailniveau
Beschrijf in het milieueffectrapport in ieder geval: 

  • de historie van de planvorming inclusief de overwogen alternatieven en een (milieu-)onderbouwing van het voorkeursalternatief.
  • de mogelijke varianten voor de realisering van de watervoorziening, waterafvoer, natuurwaarden en landschappelijke inrichting in samenhang en de voorkeursvariant.
  • de positieve en/of negatieve effecten van de varianten voor waterkwantiteit en –kwaliteit (zowel winter als zomersituatie), natuur, landschap, cultuurhistorie, landbouw en recreatie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
dr. Vincent Post

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Drenthe

Bevoegd gezag
Gemeente Emmen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Bijgewerkt op: 06 dec 2022