2860. Bergwijkpark te Diemen

De gemeente Diemen wil het gebied Bergwijkpark herontwikkelen. Het moet transfor-meren van een kantorenlocatie naar een stedelijk gebied voor wonen en andere functies, zoals kleine winkels, sportfaciliteiten en eet- en drinkgelegenheden. Het is een stedelijk gebied dat goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. In het plan kunnen maximaal 5.170 woningen worden ontwikkeld. De gemeenteraad van Diemen heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-11-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
07-11-2013 Aankondiging start procedure
08-11-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
18-12-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
10-07-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-08-2015 Kennisgeving MER
21-08-2015 Ter inzage legging MER
11-11-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft helder de kwaliteiten van het gebied. Kwaliteiten zijn de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de kansen voor de ontwikkeling van betaalbare woningen nabij stedelijke voorzieningen. Een belangrijke opgave voor het gebied is de leefbaarheid. De gezondheid van de nieuwe bewoners staat door de aanwezige luchtverontreiniging en geluidhinder van omliggende infrastructuur en bedrijven onder druk. De Commissie adviseert daarom in de uitwerkingsplannen nadrukkelijk aandacht te besteden aan mogelijkheden voor maatregelen die de gezondheid verbeteren, zoals bijvoorbeeld mogelijkheden voor recreatie, sport, groen en voldoende licht en rustige plekken rond de woning.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het MER aandacht te besteden aan:

  • De behoefte aan de geplande stedelijke functies.
  • Het voornemen met kaartmateriaal. Geef daarbij ook inzicht in de fasering.
  • De leefomgevingskwaliteit in het plangebied vanwege milieugevolgen door het voornemen en activiteiten in de nabije omgeving. Ga daarbij specifiek in op geluidbelasting, luchtkwaliteit en externe veiligheid (weg- en railverkeer en industrieterrein Verrijn Stuart).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
dr. Michiel van Pelt
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Diemen
Bergstadspark BV

Bevoegd gezag
Gemeente Diemen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 13 nov 2015