2861. Structuurvisie Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp stelt een structuurvisie voor haar grondgebied op. Deze vormt het kader voor ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder de realisatie van nieuwe infrastructuur, een of meerdere locaties voor windturbines en een aantal locale ontwikkelingen zoals transformatie van glastuinbouw naar woningbouw. De Commissie vindt dat in het MER essentiële informatie ontbreekt omdat niet is uitgegaan van alle ontwikkelingsmogelijkheden en de bandbreedte van de milieueffecten. Daardoor blijven mogelijke knelpunten en kansen op milieugebied onderbelicht. Ook voor de keuze van (zoek)lokaties voor windturbines ontbreekt nog informatie. De Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen voordat het besluit over de structuurvisie wordt genomen.

Procedure en adviezen

Toetsing
06-11-2013 Kennisgeving MER
07-11-2013 Ter inzage legging MER
08-11-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-01-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Door de gekozen opzet geeft het MER geen inzicht in de bandbreedte aan mogelijke (cumulatieve) effecten. Vooral door het ontbreken van randvoorwaarden bij mogelijke ontwikkelingen zijn de negatieve effecten potentieel groot. Ook legt het MER geen verband met door de gemeente gewenste 'kwaliteiten' (onder andere voor landschap, natuur en recreatie). Dit geeft een risico op conflicten tussen nieuwe ontwikkelingen en gewenste kwaliteiten en maakt dat kansen voor optimalisatie gemist kunnen worden. Voor het planonderdeel ‘windenergie’ biedt het MER een verkenning van kansen en beperkingen van een aantal mogelijke locaties. De Commissie vindt deze informatie nog niet voldoende om definitieve (zoek)locaties voor windturbines vast te leggen, omdat de selectie van mogelijke (zoek)locaties onvoldoende onderbouwd is, een ‘streefbeeld’ voor windenergie ontbreekt en de effectbepaling nog onvolledig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Peter van der Boom, MA
drs. Gerwin Gabry
drs. Sjef Jansen
ing. Ben Peters

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Bevoegd gezag
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D01.2 2011: weg>= 4 rijstroken
D09 2011: landinrichting
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 15 apr 2014