2870. Bestemmingsplan Katshaar Zuivel B.V. en geluidzone te Coevorden

De gemeente Coevorden wil een nieuw bestemingsplan vaststellen voor de locatie Europaweg 42 in Coevorden. In dit plan wordt een zuivelfabriek opnieuw positief bestemd met een grotere capaciteit dan voorheen, en wordt de hervestiging van een melkrundveehouderij, met nieuwbouw van twee stallen, mogelijk gemaakt. Zowel de zuivelfabriek als de melkrundveehouderij zijn m.e.r.-beoordelingsplichtig, Voor het plan is een MER opgesteld; het plan-MER bevat een passende beoordeling.

Procedure en adviezen

Toetsing
05-12-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-12-2013 Kennisgeving MER
10-12-2013 Ter inzage legging MER
13-03-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij toetsing van het MER een aantal tekortkomingen:

  • Het ontbreken van alternatieven. Het MER gaat niet in op alternatieven voor de productieomvang en de bedrijfsvoering van de zuivelfabriek en voor de locatie, aard en omvang van het melkrundvee.
  • Het ontbreken van informatie over de (maximale) invulling van het bouwvlak voor de melkrundveestal(len).
  • Effecten van stikstofemissies. Het MER en de Passende beoordeling gaan ten onrechte uit van saldering van de stikstofemissie met de huidige locaties van de melkkoeien en kalveren. Bovendien zijn de berekeningen van de stikstofverspreiding en –depositie niet voldoende verifieerbaar.
  • De voormalige bedrijfswoning aan de Europaweg 46. Het MER bevat onvoldoende informatie over de status van deze woning en de beoordeling van de milieugevolgen van de uitvoering van het plan bij deze woning.
  • De geluidszone. De ligging van de geluidszone is onvoldoende onderbouwd.

De Commissie adviseert om eerst een aanvulling op het MER op te stellen en pas daarna een besluit te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
ir. Henk Buijtenhek
ing. Evelyne Coopmann- van Overbeek
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: mr. Erik van Heijningen
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Katshaar Holding B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Coevorden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D14 2011: intensieve veehouderij
D36 2011: zuivelfabriek

Bijgewerkt op: 26 mrt 2018