2876. Bestemmingsplan buitengebied Oosterhout

De gemeente Oosterhout wil voor het buitengebied van de gemeente, inclusief Lint Oosteind, een nieuw bestemmingsplan vaststellen. Dit bestemmingsplan is kaderstellend voor m.e.r.(beoordelings-)plichtige activiteiten. Daarnaast zijn significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden niet op voorhand uit te sluiten. Daarom wordt voor de besluitvorming over het bestemmingsplan een Plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
08-01-2014 Kennisgeving MER
16-01-2014 Ter inzage legging MER
23-01-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-03-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER een aantal tekortkomingen:

  • In het MER worden maatregelen beschreven om extra depositie op Natura 2000-gebieden uit te sluiten, die op zichzelf effectief kunnen zijn, maar niet altijd realistisch; niet voor alle bedrijven zijn namelijk emissiebeperkende maatregelen mogelijk of beschikbaar.
  • Het MER bevat onvoldoende informatie over huidige en toekomstige knelpunten voor geurhinder.
  • De stikstofdepositieberekeningen zijn voor de maximale invulling van het plan gemaakt. Het is niet duidelijk op basis waarvan de effecten op bijvoorbeeld verkeer en landschap zijn bepaald; deze zijn mogelijk onderschat.
  • In de tekst van het MER zijn de effecten van de uitbreiding van glastuinbouw en de uitbreidingsmogelijkheden van intensieve veehouderijen onderschat.

De Commissie adviseert om eerst een aanvulling op het MER op te stellen en daarin in te gaan op bovenstaande punten en pas daarna een besluit te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gerwin Gabry
drs. Reinoud Kleijberg
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Oosterhout

Bevoegd gezag
Gemeente Oosterhout

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 24 mrt 2014