2884. Green+: Procesgas bewerking en Syngas/Waterstof productie, Heveskes Energy Delfzijl

Heveskes Energy B.V. wil installaties bouwen en exploiteren voor de bewerking van procesgas en productie van synthesegas/waterstof. De voorgenomen vestigingslocatie is een kavel op het industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-02-2014 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
10-03-2014 Aankondiging start procedure
13-03-2014 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-05-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Advies over reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport in ieder geval de volgende informatie op te nemen:

  • Een duidelijke (proces)beschrijving van het voornemen met een beschrijving van de onderzochte alternatieven en varianten daarop.
  • Een overzicht van de mogelijke veiligheidsrisico’s als brand en explosies die zijn verbonden aan het principe van de vergassingstechnologie. Geef aan hoe de risico’s afdoende beheerst zullen worden.
  • De gevolgen voor de natuur (waaronder het Eems-Dollard estuarium) en het woon- en leefmilieu, ook onder bijzondere bedrijfsomstandigheden en tijdens de aanlegfase. Neem een Passende beoordeling op indien significante negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten.
  • Geef conform de bestaande wet- en regelgeving een inventarisatie en beschrijving van de archeologische en cultuurhistorische waarden in relatie tot het verstorende effect van het initiatief op de ondergrond (qua diepte en oppervlak).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
dr. Robert Maarten van Heeringen
ing. Rob Vogel
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Heveskes Energy B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 2011: niet-gevaarlijk afval

Bijgewerkt op: 26 mrt 2018