2891. Uitbreiding melkrundveebedrijf Hilhorst te Baarn

Melkrundveehouderij Hilhorst in Baarn wil het bedrijf uitbreiden met een nieuwe stal. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Omdat de wijziging van het plan kaderstellend is voor een m.e.r. beoordelingsplichtige activiteit, wordt een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
18-03-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-03-2014 Kennisgeving MER
21-03-2014 Ter inzage legging MER
23-05-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij de toetsing van het milieueffecrapport een aantal tekortkomingen:

  • Het ontbreken van een Passende beoordeling, die inzicht geeft in de gevolgen voor Natura 2000-gebieden en maatregelen om deze gevolgen te voorkomen of te beperken.
  • Het ontbreken van een beschrijving van realistische alternatieven voor het voornemen, de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan en de gevolgen van de invulling van deze mogelijkheden.
  • Het ontbreken van informatie over de stikstofemissie en de stikstofdepositie.

De Commissie adviseert om eerst een aanvulling op het rapport op te stellen en pas daarna een besluit te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Evelyne Coopmann- van Overbeek
ing. Richard Schokker

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
A.A. Hilhorst en A.B. Hilhorst-van den Hengel

Bevoegd gezag
Gemeente Baarn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 23 mei 2014