2911. Bestemmingsplan buitengebied Epe (2014)

De gemeente Epe wil een bestemmingsplan vaststellen voor een groot deel van haar buitengebied. Omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor mer(beoordelings)plichtige activiteiten en omdat significante effecten op Natura 2000-gebieden niet op voorhand zijn uitgesloten, is een Plan-MER opgesteld. De gemeenteraad van Epe is bevoegd gezag voor deze procedure.

Procedure en adviezen

Toetsing
25-03-2014 Kennisgeving MER
26-03-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-03-2014 Ter inzage legging MER
12-06-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie heeft bij de toetsing van het MER geconstateerd dat nog essentieele informatie ontbreekt op het gebied van stikstofdepositie, geur en fijn stof, maximale mogelijkheden van het plan, landschap en beschermde soorten. De Commissie adviseert op deze onderwerpen aanvullende informatie te geven voordat een besluit wordt genomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
drs. Gerwin Gabry
ing. Rob Vogel

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Epe

Bevoegd gezag
Gemeente Epe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 10 jul 2018