2913. Bestemmingsplan bedrijventerrein Kleefse Waard-Koningspleij Noord, gemeente Arnhem

De gemeente Arnhem wil aangrenzend aan het bestaande bedrijventerrein Kleefse Waard (60 hectare) een nieuw bedrijventerrein Koningspleij-Noord van 30 hectare ontwikkelen. Onderdeel van het plan is ook het mogelijk maken van windturbines langs de Nieuwe Haven en de Pleijweg (N375). De milieugevolgen hiervan worden onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Arnhem heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-08-2014 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
21-08-2014 Aankondiging start procedure
22-08-2014 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
10-11-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport te onderzoeken hoe het bestaande en nieuwe bedrijventerrein zo ingericht kunnen worden dat geluidhinder en andere gevolgen voor omwonenden zo klein mogelijk zijn. Onderzoek hoe de gevolgen voor natuur voorkomen kunnen worden. Bijvoorbeeld effecten van uitlaatgassen op de natuur op De Veluwe en slachtoffers van windturbines zoals, vogels en vleermuizen. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Peter van der Boom, MA
dr. Michiel van Pelt
drs. Kees Vertegaal

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Arnhem

Bevoegd gezag
Gemeente Arnhem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.3 2011: industrieterrein
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 28 feb 2019