2962. Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015 gemeente Aalten

De gemeente Aalten stelt een nieuw bestemmingsplan vast voor haar buitengebied. Het plan bevat regels voor onder andere de uitbreiding van agrarische bedrijven. De milieugevolgen hiervan zijn in een milieueffectrapport onderzocht. De gemeenteraad van Aalten heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
24-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-11-2014 Voorlopig advies uitgebracht
voorlopig toetsingsadvies
persbericht voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
15-07-2015 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing 2e aanvulling op het MER
25-09-2015 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Aanvulling op het milieueffectrapport
In het aangevulde rapport zijn de milieueffecten volledig beschreven. Zo is bijvoorbeeld geurhinder door melkvee nu meegenomen. De negatieve effecten van uitbreidingen van veehouderijen op landschap en planten- en diersoorten zijn nu ook goed in beeld. De gemeente wil een aantal milieuvriendelijker maatregelen die in het rapport zijn beschreven vastleggen in het bestemmingsplan. Zo wordt een erfinrichtingsplan verplicht bij wijzigingen van boerenerven. Staluitbreidingen worden zo in het landschap ingepast en bijvoorbeeld de steenuil kan rond erven blijven broeden door de plaatsing van nestkasten en het planten van streekeigen bomen.
 

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport is goed leesbaar en helder van structuur. De Commissie adviseert desondanks op een aantal onderwerpen het rapport aan te vullen. Het gaat om bijvoorbeeld geureffecten en landschap. Voor deze aspecten zijn de maximale effecten niet beschreven in het rapport. Daardoor ontbreekt op dit moment de beschrijving van maatregelen om effecten te voorkomen. Ook is niet aangetoond dat het plan uitgevoerd kan worden zonder schade op beschermde natuur. Zie voor de andere tekortkomingen het volledige advies.
De Commissie adviseert om een aanvulling op het rapport te maken voordat een besluit wordt genomen. De gemeente heeft laten weten het milieueffectrapport aan te vullen en de Commissie hier opnieuw naar te laten kijken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan van der Grift
ing. Marc Pijnenburg
ing. Richard Schokker
dr. Nico de Vries

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Aalten

Bevoegd gezag
Gemeente Aalten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 28 sep 2015