2963. Bestemmingsplan Hoekse Lijn

De Stadsregio Rotterdam en de gemeente Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Rotterdam willen de spoorlijn van Schiedam naar Hoek van Holland ombouwen tot een metrolijn. Bij Hoek van Holland zal de lijn over een lengte van 1,4 kilometer worden verlengd tot aan het strand.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-06-2014 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
20-08-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
04-06-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-06-2015 Ter inzage legging MER
24-06-2015 Kennisgeving MER
26-08-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat een goed rapport is opgesteld, dat alle relevante effecten in beeld brengt, zowel in de aanleg- als de gebruiksfase. Het rapport maakt duidelijk dat de ombouw (dus zonder de verlenging) van trein naar metro weinig negatieve milieueffecten heeft, vergeleken met de huidige situatie. De verlenging veroorzaakt wel nieuwe effecten, met name voor de leefomgeving (laagfrequent geluid en trillingen) en het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen.
Het rapport geeft verschillende maatregelen om hinder voor omwonenden te beperken. Welke maatregelen worden overgenomen en welke niet is een belangrijk aandachtspunt voor de besluitvorming. De verlenging hoeft niet te leiden tot ernstige aantasting van beschermde duinnatuur, als de in het rapport beschreven mitigerende maatregelen op tijd in gang worden gezet en goed worden uitgevoerd.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport:

  • onderscheid te maken tussen de effecten van de ombouw en de verlenging
  • nut en noodzaak van het project uit te werken en daarbij in te gaan op de vervoerwaarde van de verlenging tot aan het strand
  • een Passende beoordeling op te nemen en daarin de effecten op Solleveld & Kapittelduinen te beschrijven
  • effecten tijdens de aanleg en gebruiksfase te beschrijven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof.dr. Henk Meurs
ir. Henk Otte
ing. Rob Vogel
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
DCMR Milieudienst Rijnmond

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D02.2 2011: railweg

Bijgewerkt op: 27 aug 2015