2977. Verbinding A8/A9

De provincie Noord-Holland, de stadsregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen willen de bereikbaarheid en de leefbaarheid rond de woongebieden van Krommenie, Wormerveer en Assendelft verbeteren door een nieuwe weg aan te leggen tussen de A8 en de A9. Deze nieuwe weg wordt vastgelegd in een provinciaal inpassingsplan. De provincie Noord-Holland heeft de Commissie gevraagd een oordeel te geven over de afweging van alternatieven die in het milieueffectrapport onderzocht zullen worden.

Procedure en adviezen

Voortraject Reikwijdte en Detailniveau
04-09-2014 Adviesaanvraag
27-11-2014 Advies uitgebracht
Advies trechtering alternatieven en afbakening milieuaspecten
Persbericht
06-04-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-07-2016 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Tweede tussentijdse toetsing
13-06-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-07-2017 Datum kennisgeving
17-07-2017 Ter inzage legging van de informatie
26-09-2017 Advies uitgebracht
Tweede tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tweede tussentijds toetsingsadvies
De Commissie vindt het rapport helder en overzichtelijk. Het wordt onderbouwd met omvangrijke bijlagen. Voor elk van de overgebleven drie alternatieven is één variant uitgewerkt. Daarbij is duidelijk aangegeven welke andere oplossingen zijn afgevallen en om welke reden. Uit het rapport blijkt dat de drie varianten op bereikbaarheid en leefbaarheid positief scoren. De Commissie vindt dat er met dit rapport een goede milieubasis ligt voor een keuze voor het voorkeursalternatief.

 

Tussentijds toetsingsadvies
Volgens de Commissie bevat het rapport voldoende milieu-informatie om tussentijds te besluiten welke alternatieven verder moeten worden uitgewerkt. Naar haar mening blijkt uit de onderzoeksresultaten dat (ook) het alternatief Golfbaan hiervoor kansrijk is. Ondanks de hoge kosten heeft dit alternatief namelijk de meeste positieve milieueffecten en de hoogste kosten-batenverhouding. De Commissie adviseert dit alternatief in het vervolg te onderzoeken.
De Commissie kan op basis van de tussentijdse resultaten nog niet inschatten of de gezondheidsdoelstelling van de regio haalbaar is. Om hier beter zicht op te krijgen adviseert zij het onderzoek naar gezondheidseffecten te richten op het gebied waar daadwerkelijk effecten zijn te verwachten.


Advies voortraject Reikwijdte en Detailniveau
De Commissie adviseert om varianten zonder nieuwe wegverbinding niet meteen af te laten vallen, maar deze in de vervolgfase te onderzoeken. Het milieueffectrapport zal daarmee meer inzicht geven in hoeverre de problemen ook zonder nieuwe weg opgelost kunnen worden. Bovendien geeft dit informatie over het belang van een nieuwe weg als oplossing. Inmiddels is het advies van de Commissie door de provincie overgenomen en verwerkt in een Notitie Reikwijdte en detailniveau.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Jan Termorshuizen
dr. Nico de Vries

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Holland
Vervoerregio Amsterdam
Gemeente Zaanstad
Gemeente Uitgeest
Gemeente Heemskerk
Gemeente Beverwijk
Gemeente Velsen

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 2011: auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 26 sep 2017