2981. Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant wil de economische vitaliteit en de leefomgeving in de omgeving van de A59 tussen Den Bosch en Waalwijk verbeteren. Zo wil zij gevaarlijke op- en afritten opheffen, de ecologische en recreatieve kwaliteit van het gebied verhogen en meer bescherming tegen hoogwater bieden. Voordat de provincie besluit over het plan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder constateerde de Commissie dat het rapport nog niet compleet was. De initiatiefnemer heeft het rapport daarom aangevuld. De Provinciale Staten heeft de Commissie gevraagd het aangevulde rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-03-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
16-03-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-03-2015 Aankondiging start procedure
27-05-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Persbericht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
02-11-2017 Kennisgeving MER
04-11-2017 Ter inzage legging MER
09-11-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-02-2018 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
02-02-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-03-2018 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het aangevulde rapport zijn de gevolgen van luchtverontreiniging door verkeer op de nabijgelegen beschermde natuurgebieden zoals de Loonse en Drunense Duinen nu goed beschreven. Ook is nu duidelijk hoeveel woningen geluidoverlast gaan ondervinden. In een nieuwe samenvatting van het rapport zijn de effecten van de gebiedsontwikkeling ten opzichte van de huidige situatie en ook meer kwantitatief in beeld gebracht. Dit geeft een beter antwoord op de vraag of en in welke mate de gestelde ambities gerealiseerd worden. Met het aangevulde rapport is voldoende informatie beschikbaar gekomen om tot een goed afgewogen besluit te komen.


Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport uitgebreide informatie bevat over de milieueffecten van de gebiedsontwikkeling. Nog onduidelijk is of realisatie van het plan mogelijk is zonder teveel natuurschade te veroorzaken. Luchtverontreiniging door verkeer kan namelijk negatieve gevolgen hebben op nabijgelegen beschermde natuurgebieden zoals de Loonse en Drunense Duinen. Ook wordt uit het rapport nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor het aantal woningen met geluidoverlast. De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen met nieuwe milieu-informatie en daarna pas een besluit te nemen over de gebiedsontwikkeling.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt het belangrijk dat in het rapport de knelpunten voor de verkeer, leefomgeving, natuur, recreatie en wateroverlast goed geanalyseerd worden. Hierdoor is straks duidelijk welke knelpunten het plan oplost. Het is belangrijk om daarbij uit te gaan van actuele voorspellingen, bijvoorbeeld voor verkeersgroei.
De Commissie adviseert in het rapport ook in te gaan op de diverse varianten op het plan die via de verschillende zienswijzen zijn ingebracht. Omwonenden hebben in zienswijzen bijvoorbeeld zorgen geuit over de aantasting van de groene ruimte en de leefbaarheid in het gebied van de Oostelijke Langstraat. De Commissie adviseert daarom in rapport hier specifiek aandacht aan te geven. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers
ir. Henk Otte

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Heusden
Gemeente Waalwijk
Waterschap Aa en Maas
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 29 mrt 2018