2995. Tweede Nationaal Waterplan (NWP2)

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt een Nationaal Waterplan vast voor de periode 2016-2021 (NWP2). Daarin wordt het strategische waterbeleid voor deze planperiode bepaald. Het NWP2 bevat beleidsuitspraken die voortvloeien uit de stroomgebiedbeheers-plannen (SGBP), overstromingsrisicobeheerplannen (ORBP) en de Beleidsnota Noordzee. Omdat het NWP2 kaderstellend is voor toekomstige m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten en vanwege mogelijke gevolgen voor Natura 2000 wordt voor de besluitvorming de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing
19-11-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-12-2014 Kennisgeving MER
23-12-2014 Ter inzage legging MER
14-07-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport laat zien dat het Nationaal Waterplan zich richt op kortetermijndoelen en geen keuzes bevat die leiden tot grote nieuwe ontwikkelingen of veranderingen in het waterbeleid. De reden hiervan is dat dit plan bedoeld is ter overbrugging totdat de ‘Nationale Omgevingsvisie’ in 2018 afgerond is. Deze aanpak brengt wel milieurisico’s met zich mee.

Het is duidelijk dat de waterkwaliteit in Nederland op veel plaatsen nog onvoldoende is. Het rapport geeft niet aan welke maatregelen op korte termijn nodig zijn om op lange termijn te zorgen dat de waterkwaliteit verbetert. Die verbetering is nodig om op tijd aan de normen van de Kaderrichtlijn water te voldoen.

Het waterplan is ook bepalend voor de toekomst van de Noordzee. De Noordzee is belangrijk voor bijvoorbeeld natuur, scheepvaart, olie- en gaswinning, zandwinning, visserij en windenergie. Het rapport maakt niet duidelijk of er op de Noordzee op langere termijn genoeg milieuruimte is voor al deze functies en of sturing nodig is.
De Commissie adviseert het Kabinet om met beide punten rekening te houden bij het opstellen van de nieuwe ‘Nationale Omgevingsvisie’.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
dr. Janrik van den Berg
ir. Peter van der Boom, MA
drs. Gert Dekker
ir. Johan van der Gun
dr. Godfried van Moorsel
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C15.1 2011: grondwater onttrekken/infiltreren
C16.2 2011: oppervlaktedelfstoffen in zee
C17.2 2011: olie/gaswinning
D03.2 2011: waterkering, dijk
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 11 nov 2019