3002. Windpark Oude Maas, gemeente Binnenmaas

De gemeente Binnenmaas voert de provinciale windopgave in haar gemeente uit door een bestemmingsplan vast te stellen waarmee een windturbinepark met een vermogen van ongeveer 15 megawatt (MW) langs de Oude Maas mogelijk gaat worden. De gemeenteraad besluit binnenkort over het bestemmingsplan. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.De gemeente Binnenmaas heeft de Commissie om advies gevraagd over de kwaliteit van het rapport. De gemeente heeft het rapport eerder laten aanpassen omdat hierin informatie over natuur ontbrak.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-12-2014 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
08-01-2015 Aankondiging start procedure
08-01-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
23-03-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
31-10-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-12-2015 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
18-12-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-02-2016 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Aanvullende toetsing
15-03-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-03-2017 Ter inzage legging van de informatie
15-05-2017 Advies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Aanvullend toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport de effecten van het windpark, zoals opgenomen in het bestemmingsplan, goed beschrijft. Het rapport geeft goed aan met welke maatregelen de knelpunten voor geluidhinder, slagschaduw en aantasting van natuur zijn op te lossen. Eén uitzondering hierop is een stilstandvoorziening voor de Ruige dwergvleermuis. Het aangepaste rapport geeft aan dat deze voorziening nodig is om teveel vleermuisslachtoffers te voorkomen. Nog onduidelijk is wanneer en hoe lang de turbines stilgezet moeten worden. Door het project gaat ook natuurgebied langs de Oude Maas verloren. Het natuurcompensatieplan hiervoor is echter nog niet af, de gemeente werkt daar nog aan. De Commissie adviseert de gemeente te wachten met het besluit over het bestemmingsplan totdat de stilstandvoorziening voor de Ruige dwergvleermuis en het natuurcompensatieplan duidelijk zijn.Toetsingsadvies
Het aangepaste rapport laat zien dat rondom de locatie van het windpark in de winter meer vogels aanwezig zijn dan eerder gedacht. Het rapport toont ook dat de slachtofferaantallen acceptabel zijn binnen natuurregelgeving. Het rapport beschrijft de aantasting van het Natuurnetwerk Nederland (voormalige Ecologische Hoofdstructuur). Uit het rapport blijkt dat compensatie nodig is. De Commissie is het eens met deze conclusies.
De Commissie mist in het rapport nog de wijze waarop het verlies van het Nationaal Natuurnetwerk gecompenseerd wordt. Ook is nog onbekend hoe het aantal vleermuisslachtoffers teruggedrongen wordt. Het is de Commissie daardoor nog onduidelijk of het plan aan natuurregelgeving kan voldoen. Zij adviseert deze informatie alsnog uit te werken voordat de gemeenteraad over het bestemmingsplan besluit. Hiermee wordt tijdig duidelijk of het plan niet teveel natuurschade veroorzaakt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ENECO
Force Renewable Factory B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Binnenmaas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 13 jun 2017