3022. Bestemmingsplan Wijk aan Zee

De gemeente Beverwijk wil de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van Dorp Wijk aan Zee op een aanvaardbaar peil houden, zodat het dorp toekomstgericht is. Het bestemmingsplan maakt nieuwe woningen en de uitbreiding van recreatieve activiteiten mogelijk. Voordat de gemeenteraad van Beverwijk hierover besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van de gemeente Beverwijk heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
31-01-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-06-2017 Ter inzage legging MER
30-06-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport getuigt van zorgvuldig onderzoek en presenteert de informatie op een toegankelijke manier. Van het landschap en de cultuurhistorie is een goede analyse gemaakt waar duidelijke randvoorwaarden voor de nieuwe ontwikkelingen uit voortvloeien. Ook het verkeersonderzoek geeft een goed beeld van de te verwachten effecten. Het rapport concludeert op goede gronden dat er geen milieu knelpunten te verwachten zijn. Alleen is nog niet volledig zeker gesteld dat negatieve effecten op de kwetsbare duinnatuur in het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat kunnen worden uitgesloten, met name omdat de depositieruimte in het PAS op dit moment nog niet is gereserveerd. De Commissie adviseert het rapport op dit punt nog aan te vullen. De gemeente heeft laten weten het rapport aan te vullen voordat over het plan besloten wordt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Ben Peters
mr. dr. Marcel Soppe
ir. Marlies Verspui
drs. Kees Vertegaal

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Beverwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Beverwijk

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 19 nov 2018