3037. Bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater Floriade

De gemeente Almere wil het gebied Almere Centrum Weerwater ontwikkelen. Het gebied is ongeveer 400 hectare groot en ligt langs de A6. Het bestaat uit verschillende deelgebieden, maar alleen over het bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade wordt nu besloten. Voordat de raad hierover besluit, zijn de milieugevolgen voor alle deelgebieden onderzocht in een milieueffectrapport. Naar aanleiding van een eerder advies van de Commissie is het rapport aangepast. De raad heeft de Commissie gevraagd het aangepaste rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-03-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
27-03-2015 Aankondiging start procedure
30-03-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
07-07-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
05-01-2017 Ter inzage legging MER
09-03-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
09-03-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-05-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft duidelijk de uitgangspunten van het verkeer-, geluid- en luchtonderzoek. De Commissie vindt op basis hiervan de vermelde resultaten logisch en aannemelijk. Ook is nu toegelicht welke maatregelen genomen worden in Almere Centrum Weerwater-Floriade tegen (ernstige) geluidhinder door de Rijksweg A6. De Commissie vindt daarom dat het rapport de milieueffecten van het bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade goed beschrijft. Met behulp van deze milieu-informatie kan een goed onderbouwd besluit over het bestemmingsplan genomen worden. De Commissie vraagt nog aandacht voor de benodigde milieu-informatie voor overige plandelen in Almere Centrum Weerwater (niet de Floriade), waarover later pas besloten zal worden. Voor deze delen is het rapport namelijk onduidelijk over hoe schade aan waardevolle natuur zoals het Vroege Vogelbos, Beginbos en Boswachterij Almeerderhout voorkomen wordt. Deze duidelijkheid zal gegeven moeten worden op het moment dat over die plandelen besloten wordt.
 

Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie vindt het rapport nog niet volledig, zo maakt het rapport onder meer niet duidelijk van welke uitgangspunten bij het verkeer-, geluid- en luchtonderzoek is uitgegaan. Hierdoor is niet te controleren of de effecten goed beschreven zijn. Uit het rapport blijkt al wel dat bij 30% van de nieuwe woningen in Almere Centrum Weerwater-Floriade er sprake zal zijn van (ernstige) geluidhinder vanwege een hoge geluidbelasting door verkeer van de A6. De Commissie adviseert om in het rapport (de effecten van) maatregelen voor geluid te onderzoeken, en te borgen dat het aantal geluidgehinderden beperkt blijft. Ook zijn de effecten op het NatuurNetwerk Nederland niet goed beschreven. De Commissie vraagt zich af waarom de bouw van 100 woningen, sportvoorzieningen en horeca in de Kasteelomgeving en het ‘Vroege Vogelbos’ weinig natuureffecten zullen hebben. De Commissie adviseert daarom het rapport te laten aanpassen en pas daarna een besluit te nemen over het omgevingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade. De gemeente heeft laten weten het rapport aan te vullen en ook de aanvulling door de Commissie te laten toetsen.


Advies Reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om op basis van het plan voor de Floriade in 2022 de effecten concreet te beschrijven. De ontwikkeling van de andere deelgebieden en de doorontwikkeling van het Floriadeterrein ná het evenement wil de gemeente overlaten aan de vraag vanuit de markt. Mogelijke ontwikkelingen zijn woningbouw, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. Met milieueffectrapportage kan worden onderzocht wat de milieu-randvoorwaarden zijn waarbinnen de gemeente activiteiten kan en wil toestaan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
drs. Roeland van Kerkhoff
drs. Reinoud Kleijberg
ir. Joep Lax

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Almere

Bevoegd gezag
Gemeente Almere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 12 mrt 2018