3048. Kavelbesluiten Borssele voor kavel III, IV en V (innovatiekavel)

De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu willen besluiten over drie kavels op zee voor offshore windenergie bij Borssele (kavels III, IV en V). In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden later een windpark op zee gerealiseerd mag worden. Met een tender wordt later bepaald welke partij de subsidie krijgt en het windpark mag realiseren. Voordat de ministers besluiten hebben zij de milieugevolgen van de kavelbesluiten laten onderzoeken in een milieueffectrapport. De ministers hebben de Commissie gevraagd het rapport te toetsen

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-05-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
12-06-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
08-07-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht bij advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
17-12-2015 Kennisgeving MER
18-12-2015 Ter inzage legging MER
03-03-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport een compleet beeld geeft van de milieugevolgen van de aanleg en exploitatie van de windparken. Zo is een helder overzicht gegeven van de maatregelen en voorschriften die nodig zijn om te negatieve effecten op bruinvissen, zeehonden, vissen, vogels en vleermuizen te voorkomen. Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Het stiller heien van palen bij de aanleg van de turbines zodat het onderwaterleven minder schade ondervindt door onderwatergeluid.
  • Het langzamer later draaien van de turbines tijdens de vogel- en vleermuizentrek om slachtoffers te beperken.

De Commissie vindt dat met deze milieu-informatie een goed afgewogen besluit over de kavels genomen kan worden.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt de voorgestelde onderzoeksaanpak helder en relevant. In het rapport worden de milieueffecten van verschillende technische en innovatieve varianten voor windparken onderzocht. De Commissie adviseert ook te verkennen of er mogelijkheden zijn om meer vermogen te plaatsen binnen de kavel Borsele dan de nu voorgenomen 1400 MW. Daardoor kunnen effecten elders wellicht achterwege blijven. Maatregelen om negatieve effecten op natuur en scheepvaartveiligheid te voorkomen of te verzachten moeten voldoende aandacht krijgen, bijvoorbeeld het milieuvriendelijker funderen van turbines. Met deze informatie kan de Minister goed onderbouwde kavelbesluiten nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
prof. ir. Han Ligteringen
dr. Godfried van Moorsel
ing. Rob Vogel

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied; Nederland, provincie Zeeland


Bijgewerkt op: 03 mrt 2016