3051. Revisie Omgevingsvisie Overijssel

De provincie Overijssel wil de huidige Omgevingsvisie actualiseren. Naast het opnemen van vastgesteld provinciaal beleid wil de provincie ook nieuw beleid opnemen. Nieuw beleid is voorzien voor vier hoofdthema’s, namelijk: ‘logistiek’, ‘agro & food’, ‘energietransitie’ en ‘bestand bebouwd gebied’. Zo wil de provincie logistieke hotspots (door)ontwikkelen, verduurzaming van de landbouw realiseren en bijdragen aan de energietransitie. Voordat een besluit genomen wordt, zijn de milieugevolgen onderzocht in een leefomgevingskwaliteit-effectrapportage. De provincie heeft de Commissie gevraagd het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-06-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
01-09-2015 Aankondiging start procedure
04-09-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
06-11-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
09-06-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-06-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport geeft voor de vier hoofdthema’s goed zicht op de risico’s en kansen van het beleid. Het rapport is te beschouwen als een agenda voor verdere uitwerking hiervan en voor het vaststellen van voorwaarden voor concrete activiteiten. De Commissie adviseert nog aan te geven wat de provincie vooraf kan doen om de gesignaleerde risico’s te beperken en wat de mogelijkheden voor bijsturing achteraf zijn als de leefomgevingseffecten in de praktijk negatiever zijn dan voorzien of de gestelde doelen niet gehaald worden.

De Commissie adviseert twee onderdelen verder uit te werken. Het gaat om de risico’s voor beschermde natuurgebieden in de provincie, met name de gevolgen van luchtverontreiniging (stikstof) en verstoring (recreatie). Ook de risico’s voor mens en milieu van mogelijke toekomstige activiteiten in de ondergrond vragen nog aandacht, bijvoorbeeld waar het gaat om het gebruik van lege gasvelden en zoutkoepels.
 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert het rapport te gebruiken om inzicht te krijgen in de milieukansen en risico’s van het nieuwe provinciale beleid. Welke randvoorwaarden moeten aan concrete nieuwe ontwikkelingen meegegeven worden zodat deze optimaal bijdragen aan de overkoepelende doelen van de Omgevingsvisie, waaronder het bereiken van ruimtelijke kwaliteit en het beperken van milieu- en natuurschade? Welke randvoorwaarden moeten bijvoorbeeld gesteld worden aan de nieuwvestiging van logistieke bedrijven? Wat zijn de mogelijkheden grotere innovatieve intensieve veehouderij-bedrijven te situeren op of nabij (logistieke) bedrijventerreinen? En hoe kunnen zonnevelden, windturbines en andere vormen van duurzame energieopwekking het beste land-schappelijk ingepast worden? Ga ook na welke mogelijkheden aanwezig zijn voor tussentijdse bijsturing door de provincie als in de praktijk kansen niet benut worden of milieugevolgen in de praktijk groter blijken dan voorzien?

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Hans Huizer
ir. Jan Termorshuizen
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 30 jun 2016