3060. Bestemmingsplan landelijk gebied Vlist, gemeente Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard herziet het bestemmingsplan voor het landelijk gebied van de voormalige gemeente Vlist. Bij het bestemmingsplan is een milieueffectrapport en een Passende beoordeling opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
03-06-2015 Kennisgeving MER
03-06-2015 Ter inzage legging MER
19-06-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-07-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat bij uitbreiding van agrarische bedrijven, ook met de inzet van ammoniak reducerende staltechnieken, de toename van stikstofdepositie niet kan worden uitgesloten. Als alle ontwikkelruimte uit het bestemmingsplan wordt benut, kan dit negatieve gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden zoals Uiterwaarden Lek en Zouweboezem en gevolgen hebben voor de kwaliteit van de leefomgeving door geuroverlast. De Commissie adviseert te onderzoeken welke maatregelen of alternatieve invullingen mogelijk zijn om de negatieve effecten op de Natura2000-gebieden en de geuroverlast te beperken.

De Commissie adviseert het rapport aan te vullen voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
Willem Foppen

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Krimpenerwaard

Bevoegd gezag
Gemeente Krimpenerwaard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 29 jul 2015