3078. Partiële herziening VRM Windenergie Zuid-Holland

In 2020 wil de provincie Zuid-Holland 735,5 megawatt aan windenergie produceren. Hiervoor zoekt ze nog nieuwe locaties die geschikt zijn voor windturbines. Ze heeft voor ongeveer 40 mogelijke locaties in de regio’s Rotterdam en Haaglanden onderzocht welke milieueffecten turbines er veroorzaken. Is een locatie geschikt of mogelijk geschikt te maken dan wil de provincie ze opnemen in een herziene versie van haar Visie en Verordening Ruimte en Mobiliteit (VRM). Eerder constateerde de Commissie dat het milieueffectrapport de milieugevolgen nog niet volledig beschreef. Het rapport is daarop aangepast. Voordat de Provinciale Staten beslissen over de opname van de geselecteerde locaties in de VRM, hebben ze de Commissie gevraagd het rapport opnieuw te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-11-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
23-02-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
05-09-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-11-2016 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
13-02-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-03-2017 Ter inzage legging MER
24-05-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat zien welke specifieke milieuproblemen bij iedere locatie aan de orde zijn en hoe ze kunnen worden opgelost. Voorbeelden van dergelijke problemen zijn geluidhinder voor omwonenden of verandering van het landschap. Voorbeelden van oplossingen zijn het afstand houden tot woningen en het stellen van eisen aan de turbine-opstelling en aan de vormgeving van de turbines. Het rapport laat ook zien of er redenen zijn om te twijfelen aan de geschiktheid van bepaalde locaties voor windturbines en wat in een later stadium moet worden onderzocht om daarover zekerheid te krijgen. Zo is vaak slechts op hoofdlijnen aangegeven hoe omvangrijk de schade aan de natuur kan zijn en of die kan worden voorkomen. Het is daarom niet uitgesloten dat verschillende locaties na aanvullende onderzoek alsnog afvallen. De Commissie vindt dat er met het aangepaste rapport een goede basis ligt voor een besluit over het al of niet opnemen van de onderzochte vestigingslocaties voor windturbines in de VRM.

 

Tussentijdse toetsing
De Commissie heeft het milieueffectrapport voor de locatiekeuze voor windturbineparken in de regio Rotterdam, Nootdorp en Delft tussentijds getoetst. Het rapport laat nog niet zien wat de effecten van meerdere locaties voor windparken samen op natuur en milieu zijn. De Commissie adviseert dit in beeld te brengen in het definitieve milieueffectrapport.

 

Advies over reikwijdte en detailniveau
De provincie heeft een stappenplan gemaakt om de milieueffecten van windturbines per locatie te onderzoeken en locaties te selecteren. De Commissie vindt dit een goede basis voor het MER. Zij vindt het belangrijk dat het rapport niet alleen de milieueffecten van windturbines op de afzonderlijke locaties beschrijft, maar ook de effecten die combinaties van locaties hebben. Sommige combinaties hebben bijvoorbeeld voordelen voor het landschap (ruimte voor een goed landschappelijk ontwerp) en andere combinaties geven samen mogelijk teveel hinder (geluid, slagschaduw) of natuurschade (vogelslachtoffers).
In haar advies adviseert de Commissie daarom in het rapport een samenhangende milieubeoordeling van de locaties op te nemen, zodat voor- en nadelen van combinaties tijdig in beeld zijn. De provincie kan hier bij de locatiekeuze dan desgewenst rekening mee houden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Wim Keijsers
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 20 sep 2022