3101. Ontwikkeling Liempdseweg 40 Sint-Oedenrode

De gemeente Meierijstad wil uitbreiding met landschappelijke inpassing door natuurontwikkeling mogelijk maken van het afvalverwerkingsbedrijf M.J. van Kaathoven aan de Liempdseweg 40 in Sint-Oedenrode. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van het op te stellen rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-11-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
28-11-2018 Aankondiging start procedure
01-12-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
05-03-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De uitbreidingslocatie ligt nabij gebieden met belangrijke landschappelijke en natuurlijke waarden, zoals het Groene Woud, De Scheeken en het Dommeldal. Ook liggen er woningen dichtbij het bedrijf. De Commissie adviseert daarom in het rapport de locatiekeuze van deze bedrijfsuitbreiding goed te onderbouwen, bijvoorbeeld door de vraag te beantwoorden of er andere geschikte locaties in de regio zijn of niet. Ook moet duidelijk zijn dat het bedrijf inpasbaar is in de omgeving. Het rapport moet verder laten zien in hoeverre positieve effecten op landschap en natuur bereikt worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Allard van Leerdam
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Secretaris nog niet bekend

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
M.J. van Kaathoven Beheermaatschappij bv

Bevoegd gezag
Gemeente Meierijstad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.1 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie met capaciteit >=50 ton per dag voor de verwijdering van afval (anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7)

Bijgewerkt op: 31 aug 2021