3135. Windpark Geefsweer te Delfzijl

Millenergy wil in de gemeente Delfzijl, tussen Geefsweer en Wagenborgen, een windpark ontwikkelen van 40 tot 80 MW. Het park zal de westelijke grens vormen van het concentratiegebied voor grootschalige windenergie dat de provincie Groningen eerder bij Delfzijl heeft aangewezen. Voor de realisatie van het park hebben de initiatiefnemers een omgevingsvergunning van de provincie nodig. Voordat de provincie deze vergunning verleent, zijn de milieueffecten van het windpark beschreven in een milieueffectrapport. Eerder constateerde de Commissie dat het rapport de milieugevolgen nog niet volledig beschreef. Het rapport is daarop aangevuld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-05-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
22-09-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
27-05-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-06-2017 Kennisgeving MER
19-06-2017 Ter inzage legging MER
26-07-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
27-07-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-08-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De provincie heeft aanvullend onderzoek laten uitvoeren naar de gezamenlijke effecten van de windparken in de Eemshaven en bij Delfzijl op de sterfte onder vogels en vleermuizen. Dat onderzoek maakt duidelijk dat significante gevolgen voor de onderzochte vogelsoorten kunnen worden uitgesloten. Bij vleermuizen zijn dergelijke gevolgen ook uit te sluiten mits de windturbines in een deel van het gebied worden stilgezet op het ogenblik dat de vleermuizen actief zijn.

De provincie beschikt hiermee over alle informatie die essentieel is voor het volwaardig meewegen van de milieueffecten bij haar besluit over de vergunning voor windpark Geefsweer.


Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport geeft een nagenoeg volledig beeld van de milieugevolgen van het windpark. Zo wordt duidelijk waarom de initiatiefnemer kiest voor een opstelling in twee lijnen en wat die opstelling betekent voor bijvoorbeeld de geluidbelasting, het landschap en de energieopbrengst. Op slechts twee punten ontbreekt informatie. In het rapport is geraamd hoeveel vogels en vleermuizen sterven omdat ze in aanvaring komen met de windturbines van het park. Hoeveel slachtoffers er in totaal vallen door álle windparken rondom Delfzijl, wat dat betekent voor de betreffende populatie en of het aantal slachtoffers kan en moet worden beperkt, is slechts ten dele onderzocht. Voor vogels is alleen gekeken naar soorten die in de omliggende Natura 2000-gebieden bescherming genieten. Voor vleermuizen ontbreekt het totaalbeeld geheel. De Commissie adviseert de provincie pas een besluit te nemen over dit windpark nadat het rapport op deze punten is aangevuld. De provincie heeft aangeven de ontbrekende informatie aan te vullen en door de Commissie te laten toetsen.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport een overzicht te geven van mogelijke opstellingen van turbines binnen het plangebied. Bijvoorbeeld, ten westen van het gebied liggen relatief veel woningen. De Commissie adviseert daarom in het rapport een parkontwerp op te nemen waarbij de afstand tot deze woningen zo groot mogelijk gemaakt wordt. Hiermee wordt duidelijk hoe effecten op de leefomgeving zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. Vergelijk vervolgens de effecten van de verschillende turbine-opstellingen op de leefomgeving, het landschap, de natuur en de energieopbrengst. Hiermee wordt duidelijk hoe de windturbines vanuit milieuoogpunt het beste binnen het gebied opgesteld kunnen worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
Jasper Hugtenburg, MSc MLA
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Millenergy vof

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 28 aug 2017