3143. Bestemmingsplan Kustzone Petten, gemeente Schagen

De gemeente Schagen stelt een bestemmingsplan op voor de kustzone van Petten. Het plan maakt onder andere de ontwikkeling van de strandhuisjes en strandpaviljoens op het strand mogelijk. Voordat de gemeente over het plan besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. concludeerde in haar eerdere advies in maart jl. dat de gevolgen van strandhuisjes op de verstuiving van zand naar de duinen en van recreatie binnen het duingebied nog onvoldoende duidelijk waren en hierdoor de gevolgen van het plan op het Natura 2000-gebied Zwanenwater en Pettemerduinen. Zij adviseerde het milieueffectrapport op dit punt aan te vullen. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd om de aanvullende informatie te beoordelen.

Procedure en adviezen

Toetsing
15-12-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-12-2017 Ter inzage legging MER
01-03-2018 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
28-02-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-06-2018 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het aangevulde milieueffectrapport zijn de gevolgen van strandhuisjes op de verstuiving van zand verder uitgewerkt. Met maatregelen als het plaatsen van de huisjes op palen kunnen de gevolgen voor de verstuiving worden beperkt. In de aanvullende informatie is ook beschreven dat met het plaatsen van afrastering de gevolgen van betreding en recreatie kan worden voorkomen.
Ook is nu duidelijk dat de strandhuisjes belangrijke natuurwaarden binnen het Natura 2000-gebied Zwanenwater en Pettemerduinen niet aantasten. Hiermee is voldoende informatie beschikbaar om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen over de ontwikkelingen in de kustzone van Petten.


Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport laat zien dat de kleinschalige ontwikkelingen in de kustzone niet of nauwelijks tot nadelige milieugevolgen leiden. Wel neemt de openheid en het zicht op de duinrand ter hoogte van de nieuwe strandbebouwing af. Het rapport beschrijft maatregelen, zoals het toepassen van bredere ruimtes tussen de bebouwing ter hoogte van strandopgangen, om deze nadelige effecten te beperken.
Nog onvoldoende duidelijk is wat de effecten van strandhuisjes zijn op de verstuiving van zand naar de duinen en van recreatie binnen het duingebied. Hierdoor zijn de gevolgen van het plan op het Natura 2000-gebied Zwanenwater en Pettemerduinen nog onvoldoende onderzocht. De Commissie adviseert het milieueffectrapport op dit punt aan te vullen. De gemeente neemt deze aanbeveling over en zal de Commissie ook vragen de aanvullende informatie te beoordelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
drs. Kees Vertegaal

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Jan-Willem van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Schagen

Bevoegd gezag
Gemeente Schagen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 07 jun 2018