3153. Windmolenpark Elzenburg - De Geer, gemeente Oss

De gemeente Oss wil met een bestemmingsplan het windturbinepark Elzenburg-De Geer aan de noordrand van Oss mogelijk maken. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Oss heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-08-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
17-11-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
16-07-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-09-2018 Ter inzage legging MER
30-10-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt hoeveel duurzame energie verschillende opstellingsalternatieven, variërend van drie tot elf windturbines, kunnen opleveren. Ook laat het rapport zien dat voor het halen van de duurzame energieambities van Oss naast windpark Elzenburg-De Geer elders nog windparken of andere vormen van duurzame energieopwekking nodig zijn.

De gevolgen van de windturbines voor het landschap, beschermde natuur (vogels en vleermuizen) en de hinder voor de omgeving (geluid, slagschaduw, lichthinder) zijn gedetailleerd onderzocht. Het is nog onduidelijk of maatregelen nodig zijn om negatieve effecten op vleermuizen te voorkomen. Dit kan consequenties hebben voor het opstellingspatroon of het maximum aantal turbines, of betekenen dat windturbines soms stilgezet moeten worden. Dat heeft weer gevolgen voor de energieopbrengst van het windpark. Dit kan keuzes voor het bestemmingsplan nog beïnvloeden.

De Commissie adviseert daarom het rapport te laten aanpassen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan. De gemeente Oss heeft aangeven dit advies over te nemen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheden van verschillende vormen van duurzame energie, zoals wind-, water- en zonne-energie. De Commissie m.e.r. adviseert om het milieueffectrapport voor het windpark goed op dit lopende gemeentebrede onderzoek af te stemmen.
Voor het windpark zijn verschillende opstellingen van de windturbines mogelijk. De Commissie adviseert de mogelijke opstellingen te beschrijven vanuit drie verschillende invalshoeken: maximale energieopbrengst, minimale hinder voor omwonenden en effecten op het landschap. Hierdoor zijn de verschillende opstellingen vervolgens goed met elkaar te vergelijken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Sjef Jansen
ing. Caspar Slijpen
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Oss

Bevoegd gezag
Gemeente Oss

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 30 okt 2018