3163. Varkensbedrijf Broekkantsestraat 7-9, Beek en Donk

Varkensbedrijf Wiljan Verbakel VOF wil zijn varkenshouderij in Beek en Donk, gemeente Laarbeek, wijzigen en uitbreiden tot in totaal ruim 9.200 vleesvarkens. De geiten en fokzeugen, waarvoor eerder een milieuvergunning was verleend, zullen niet worden gehouden. Voor de uitbreiding en wijziging is een nieuwe omgevingsvergunning nodig. Voordat burgemeester en wethouders besluiten over de omgevingsvergunning worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie nu om advies gevraagd over het rapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
22-09-2016 Kennisgeving MER
23-09-2016 Ter inzage legging MER
16-12-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie is van mening dat het milieueffectrapport een voldoende duidelijk en compleet beeld van de milieueffecten van de voorgenomen uitbreiding en wijziging geeft. De effecten van bijvoorbeeld de ammoniakuitstoot uit de stallen en de geurbelasting van de omgeving zijn goed in beeld gebracht. Het rapport biedt hierdoor een goede milieubasis waarmee de gemeente goed onderbouwde afwegingen kan maken over de omgevingsvergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Varkensbedrijf Wiljan Verbakel V.O.F.
Agron Advies

Bevoegd gezag
Gemeente Laarbeek

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 16 dec 2016