3179. Actualisatie Meerstad

De gemeenten Slochteren en Groningen willen het westelijke deel van het bestemmingsplan Meerstad-Midden actualiseren. Het gaat om een beperkt aantal wijzigingen, namelijk minder woningen, een groter oppervlak water binnen het gebied, het aanpassen van wegen en meer parkeerruimte. Voordat de gemeenten besluiten over het bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenten hebben de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-10-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-12-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
08-03-2017 Kennisgeving MER
09-03-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-03-2017 Ter inzage legging MER
24-04-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat zien dat de waterkwaliteit van het Woldmeer op dit moment ruimschoots aan de normen voldoet. Dit kan echter in de toekomst veranderen omdat het watersysteem nog in ontwikkeling is. De Commissie adviseert daarom om zo snel mogelijk te starten met de geplande analyse van de totale stikstof- en fosfaatbelasting in het gebied om een goede waterkwaliteit ook voor de toekomst veilig te stellen. Terecht wordt de conclusie getrokken dat de aanleg van Meerstad-Midden geen negatieve invloed heeft op de beschermde natuurgebieden Drentse Aa en het Zuidlaardermeer. Door een natuurvisie op te stellen kan gestuurd worden op het realiseren van een goede ecologische verbinding met het natuurnetwerkgebied Midden Groningen. Het rapport geeft verder een goed beeld van de verkeersafwikkeling, de geluidbelasting op woningen en de luchtkwaliteit. De conclusie van de Commissie is dan ook dat het rapport alle milieu-informatie bevat om een goed onderbouwd besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan.


Advies reikwijdte en detailniveau
Een goede waterkwaliteit is essentieel voor de ontwikkeling van Meerstad. Daarom moet het rapport een analyse bevatten van de ontwikkeling van de waterkwaliteit, sinds de aanleg van Meerstad. De monitoringsgegevens die al verzameld zijn kunnen daarvoor worden gebruikt. De effecten van een groter Woldmeer kunnen zo goed worden ingeschat. Ook wordt geadviseerd om het meetprogramma uit te breiden zodat er een beter inzicht komt in de fosfaatbelasting van het Woldmeer. 
In het milieueffectrapport vraagt ook het actualiseren van de natuurwaarden in en rond Meerstad aandacht. Het rapport moet informatie gaan geven over de stikstofdepositie op gevoelige natuurgebieden in de omgeving, zoals de Drentsche Aa en over mogelijke effecten op het natuurnetwerk Midden-Groningen en beschermde soorten als vleermuizen en heikikker.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
drs. Marcel Klinge
dr. Nico de Vries

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bureau Meerstad

Bevoegd gezag
Gemeente Groningen
Gemeente Slochteren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 24 apr 2017