3188. Windpark Nij Hiddum-Houw

Windpark Gooyum Houw B.V. en Nuon Wind Development B.V. willen samen windpark Nij Hiddum-Houw realiseren bij de kop van de Afsluitdijk. Voor het park zijn een inpassingsplan en een omgevingsvergunning nodig. Voordat de provincie en de gemeente hierover besluiten zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. In een eerdere versie van het rapport ontbrak informatie over de onderzochte turbine-opstellingen, over de omvang van de hinder (ook bij lagere geluidniveaus) en over de gevolgen van het verplaatsen van turbines. Het rapport is nu op deze punten aangevuld. Aan de Commissie m.e.r. is gevraagd om de aanvulling bij het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
08-12-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
16-01-2017 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-03-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
31-03-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-05-2017 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
11-08-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-11-2017 Kennisgeving MER
10-11-2017 Ter inzage legging MER
25-01-2018 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
26-01-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-03-2018 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het aangevulde rapport geeft een goed beeld van de onderzochte opstellingen en van de mate waarin met turbines kan worden geschoven. Het laat ook zien welke stappen zijn doorlopen bij het beoordelen van de hinder en hoe omvangrijk die is, zowel onder als boven de normen. Met die informatie wordt de keuze voor het alternatief met de minste en grootste turbines beargumenteerd. De provincie en de gemeente beschikken hiermee over alle informatie die essentieel is voor het volwaardig meewegen van de milieueffecten bij hun besluit over windpark Nij Hiddum-Houw.


Voorlopig toetsingsadvies
In het rapport zijn drie alternatieven voor het windpark onderzocht die van elkaar verschillen in aantal turbines en in de ashoogte en de rotor-diameter van de turbines. Op grond van die vergelijking wordt gekozen voor het alternatief met het kleinste aantal en de grootste turbines. De alternatieven zouden op het punt van geluidhinder niet significant van elkaar verschillen. Voor de Commissie is onduidelijk op welke informatie de conclusie over de geluidhinder is gebaseerd. Onduidelijk is namelijk welke opstellingen zijn vergeleken, hoe groot de normoverschrijdingen zijn, hoe groot verschillen bij een lagere geluidbelasting zijn en of verplaatsen van turbines kan leiden tot minder overschrijdingen. De Commissie adviseert om het rapport aan te vullen met informatie over de omvang van de geluidhinder, ook onder de norm, over de wijze waarop die hinder is bepaald en over hoe het oordeel over de effecten op de leefbaarheid tot stand is gekomen. De provincie en de gemeente nemen deze aanbevelingen over en zullen de Commissie ook vragen de aanvullende informatie te beoordelen.


Tussentijds toetsingsadvies
Uit de notitie van de provincie blijkt dat de locatie op de Kop van de Afsluitdijk, Nij Hiddum-Houw, steeds in beeld is geweest als windenergielocatie. De eerder door de provincie genomen stappen in het besluitvormingsproces zijn ook duidelijk weergegeven in de notitie. De provincie meldt echter niet waarom Nij Hiddum-Houw de voorkeur heeft boven, of gelijkwaardig is aan, andere locaties in de provincie. De Commissie vindt het voor de transparantie in de publieke discussie van belang dat duidelijk is waarom gekozen is voor een windpark op de Kop van de Afsluitdijk en niet voor een andere locatie in Fryslân. De Commissie adviseert daarom om in het komende milieueffectrapport alsnog de (milieu)argumenten te beschrijven voor deze locatie.
 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport aan te geven hoe de locatie Nij Hiddum-Houw zich verhoudt tot andere mogelijke locaties in de provincie Fryslân. De aspecten leefomgeving, landschap, natuur en energieopbrengst zijn daarbij van belang. Met deze informatie kan de provincie onderbouwen waarom juist voor deze locatie gekozen wordt en niet voor andere locaties in de provincie. Ook adviseert de Commissie in het rapport een overzicht op te nemen van de verschillende opstellingsmogelijkheden van turbines op de locatie Nij Hiddum-Houw. De milieueffecten van turbineopstellingen kunnen namelijk verschillen, bijvoorbeeld een rustiger beeld voor het landschap of minder vogelslachtoffers. Het rapport biedt hiermee straks een goed inzicht in de keuzes voor het vaststellen van het Provinciaal Inpassingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Wim Keijsers
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nuon Wind Development B.V.
Gooyum Houw BV

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân
Gemeente Súdwest-Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 05 jul 2019