3193. Bestemmingsplannen Beemte Noord en de Bokkerij

De gemeenteraden van Epe en Apeldoorn willen nieuwe bestemmingsplannen vaststellen voor een voormalig landbouwontwikkelingsgebied dat in beide gemeenten ligt. Het gaat om Beemte Noord in Apeldoorn en De Bokkerij in Epe. Voordat de gemeenteraden besluiten over de bestemmingsplannen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie toetste een eerdere versie van het milieueffectrapport en adviseerde het rapport aan te vullen met informatie over maatregelen om ammoniakemissies terug te dringen bij uitbreiding van veehouderijen in het gebied. De gemeenten hebben de Commissie nu gevraagd het aangepaste rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
21-12-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-01-2017 Kennisgeving MER
12-01-2017 Ter inzage legging MER
07-07-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
10-07-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-12-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Als veehouderijen uitbreiden betekent dit een mogelijke toename van ammoniakuitstoot. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor nabijgelegen natuurgebieden, zoals de Veluwe. Uit het rapport blijkt nu dat slechts een deel van de veehouderijen gebruik kan maken van de geboden uitbreidingsmogelijkheden. Anders zouden door ammoniakuitstoot teveel nadelige effecten optreden op natuurgebieden in de buurt.

Met de nu beschikbare informatie kunnen de gemeenteraden een goed afgewogen beslissing nemen over de bestemmingsplannen.

 

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport laat goed zien hoeveel en welke typen agrarische bedrijven in het buitengebied van de gemeente aanwezig zijn, en wat de milieugevolgen zijn van eventuele verdere groei van deze bedrijven. Onduidelijk is echter nog hoe een toename van luchtverontreiniging en daaraan verbonden zogenaamde stikstofdepositie wordt voorkomen. Toename van depositie van stikstof leidt namelijk tot verdere aantasting van nabijgelegen natuurgebieden zoals de Veluwe. De Commissie adviseert daarom in het rapport nog maatregelen te beschrijven waarmee emissies terug te dringen zijn en daarna pas te besluiten. Daarmee kan dan worden onderbouwd dat de gewenste uitbreidingsmogelijkheden voor veehouderijbedrijven mogelijk zijn zonder teveel natuurschade.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ing. Marc Pijnenburg
ing. Richard Schokker

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Epe

Bevoegd gezag
Gemeente Apeldoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 09 mrt 2018