3201. Omgevingsvisie Noordwijk 2030

De gemeente Noordwijk heeft een ontwerp-Omgevingsvisie opgesteld waarin zij aangeeft hoe Noordwijk zich verder zou moeten ontwikkelen naar 2030. Hiermee wil de gemeente werken aan een zogenoemde ‘energieke zeven sterren kustplaats’. Het gaat om de ontwikkeling van woningbouw, bedrijvigheid, evenementen, leisure en mobiliteitsvoorzieningen, kwaliteitsverbetering van Noordwijkse voorzieningen en de ontwikkeling van Noordwijk als duurzame gemeente. Voordat de gemeente besluit over de Omgevingsvisie, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.  

Procedure en adviezen

Toetsing
24-01-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-03-2017 Kennisgeving MER
08-03-2017 Ter inzage legging MER
24-05-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie constateert dat het rapport vooral ingaat op de gewenste hoeveelheid extra woningen en duurzaamheidsmaatregelen (zoals energiebesparing in de woningbouw en het faciliteren of stimuleren van elektrisch vervoer) in Noordwijk. Informatie ontbreekt over de haalbaarheid en de milieugevolgen van ambities uit de ontwerpvisie, zoals de uitstekende bereikbaarheid, een energie neutrale gemeente in 2030 en de rijke natuur. Of er voldoende milieuruimte in Noordwijk is om alle ambities te realiseren wordt daardoor niet duidelijk. De Commissie adviseert daarom om het rapport aan te laten passen en daarna pas te besluiten over de nieuwe visie. Met deze extra informatie kan aannemelijk worden gemaakt of alle ambities haalbaar én met elkaar verenigbaar zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ing. Ben Peters
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Noordwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Noordwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 09 mrt 2018