3210. Zuid-West 380 kV Oost

TenneT, beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg aanleggen. Verschillende tracéalternatieven en -varianten zijn in onderzoek. De minister van Economische Zaken heeft de Commissie gevraagd om in een tussentijds advies een eerste beoordeling te geven van de nu beschikbare informatie. In de vervolgfase zal de Commissie het volledige milieueffectrapport gaan toetsen.

Procedure en adviezen

Tussentijdse toetsing
15-02-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
15-06-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
02-09-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie is van oordeel dat er al veel bruikbare informatie beschikbaar is gekomen over de te verwachten milieueffecten. Zij adviseert in het milieueffectrapport aanvullend de mogelijke gezondheidseffecten te beschrijven van de magneetveldzone veroorzaakt door ondergrondse hoogspanningskabels. Zij schat in dat het aantal woningen in de magneetveldzone daardoor hoger kan uitvallen dan waarvan nu in beide rapporten is uit gegaan. Ook de gevolgen van aanvaring van vogels en vleermuizen vraagt nog aandacht, vooral bij beschermde soorten waaronder verschillende steltlopers. Mogelijk zijn maatregelen nodig om negatieve effecten te verminderen. Denk aan het aanbrengen van zogeheten ‘varkenskrullen’ of ‘vogelflappen’ aan de draden waardoor het aantal vogelaanvaringen verminderd, of aan het beschouwen van alternatieve tracés. Tenslotte ontbreken nog verbeeldingen/fotomontages van de landschappelijke effecten van de hoogspanningsverbinding. Vooral verbeeldingen vanuit landschappelijk waardevolle gebieden zoals de Brabantse Wal en vanuit woonwijken en -linten zijn dan relevant.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. dr. Th. Fens
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. dr. F. Woudenberg

Voorzitter: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant; Nederland, provincie Zeeland


Bijgewerkt op: 20 dec 2021