3213. Windpark en zonneveld Koningspleij te Arnhem

De gemeente Arnhem wil in een gebied op en ten zuiden van bedrijventerrein Kleefse waard, Koningspleij-Noord, de mogelijkheid bieden om vier windturbines te plaatsen en een 8,5 hectare groot zonneveld te realiseren. Voor het hiervoor vast te stellen bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
02-03-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
17-03-2017 Kennisgeving MER
20-03-2017 Ter inzage legging MER
06-06-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het milieueffectrapport blijkt dat met het op gezette tijden stil zetten van de windturbines nadelige gevolgen voor vogels, waaronder de wulp, zijn uit te sluiten. Ook is er een stilstandvoorziening om te kunnen voldoen aan de norm voor slagschaduwhinder (maximaal 6 uur/jaar).
In het bestemmingsplan is aangegeven dat de tiphoogte van de windturbines maximaal 180 meter mag bedragen. Bij tiphoogtes van meer dan 150 meter is nachtelijke verlichting verplicht. Maar de effecten van verschillende type verlichting (vastbrandend of knipperend) en de mogelijkheden om de hinder te beperken zijn nog niet beschreven. De Commissie adviseert, alvorens een besluit te nemen, de hinder door nachtelijke verlichting inclusief mogelijke mitigerende maatregelen aan te geven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Peter van der Boom, MA
ir. Wim Keijsers
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
VOF Windpark KoningsPleij

Bevoegd gezag
Gemeente Arnhem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 13 jun 2017