3225. N280 West, wegvak Leudal

De Provincie Limburg wil de doorstroming, verkeersveiligheid en leefkwaliteit verbeteren op de N280 West, wegvak Leudal. Het plan is om de weg in te richten met één rijstrook in beide richtingen, gescheiden door een middenberm. Ook komt er een parallelweg. Voordat de provincie besluit over het inpassingplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. .

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-04-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
28-09-2017 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
16-10-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
09-06-2021 Ter inzage legging MER
20-08-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport bevat uitgebreide en zorgvuldige natuur- en verkeersonderzoeken. Het milieueffectrapport is dan ook bijna compleet. Om het milieubelang een goede plek te kunnen geven bij het besluit over de weg moet het rapport op één punt aangepast worden. Het gaat om de maatregelen die mogelijk zijn om de gevolgen van stikstofneerslag te voorkomen. Bijvoorbeeld voor beschermde natuurgebieden zoals Sarsven en De Banen. Deze en andere natuurgebieden in de omgeving zijn al overbelast door stikstof. 
De Commissie adviseert om deze informatie op te nemen in een aanvulling op het rapport, en dan pas een besluit te nemen over de N280 West, wegvak Leudal.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het project kent een lange geschiedenis en er zijn al vele studies uitgevoerd. De provincie stelt voor alleen de voorkeursoplossing voor het wegvak Leudal in het milieueffectrapport te onderzoeken. De Commissie adviseert in het rapport deze voorgeschiedenis samen te vatten en daarbij nog goed te onderbouwen dat inderdaad alleen onderzoek naar deze voorkeursoplossing hoeft plaats te vinden en niet meer naar varianten met mogelijke milieuvoordelen.

In het rapport is onder meer bijzondere aandacht nodig voor de effecten op woningen langs de N280 door verkeersgeluid en trillingen (door zwaar vrachtverkeer), bijvoorbeeld bij het dorp Baexem.

Met behulp van deze informatie komt naar mening van de Commissie straks een goede milieu-onderbouwing voor een besluit over de N280 beschikbaar. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ing. Johan Janse
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: Tanya van Gool
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Limburg

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C01.2 2011: auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 20 aug 2021