3230. Bestemmingsplan buitengebied gemeente Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân wil een nieuw bestemmingsplan voor het zuidwestelijke deel van het buitengebied vaststellen, zodat deze weer actueel is en (vrijwel) gelijk aan de regeling in het andere deel van het buitengebied. Ook wil de gemeente de kernkwaliteiten landbouw, landschap, natuur en recreatie versterken. Vanwege de uitbreidingsmogelijkheden voor veehouderijen en mogelijke nadelige effecten op gevoelige natuur wordt een milieueffectrapport opgesteld. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
02-05-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
14-06-2017 Kennisgeving MER
15-06-2017 Ter inzage legging MER
20-07-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport beschrijft goed de situatie in het plangebied met de bestaande veehouderijen, recreatie, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en omliggende natuur. In de buitendijkse grond van het Natura 2000-gebied IJsselmeer groeit een voor stikstof gevoelige plantensoort. In het rapport zijn de milieueffecten van het plan goed onderzocht. Ontwikkelingen in de landbouw zijn mogelijk onder de voorwaarde dat de uitstoot van verzurende en vermestende stoffen niet toeneemt. Uitbreiding van recreatie vraagt onder andere om een goede landschappelijke inpassing.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Hilko Ellen
Rob Vrolijks

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Súdwest-Fryslân

Bevoegd gezag
Gemeente Súdwest-Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 21 jul 2017