324. Roosteroven '0' van Afvalverwerking Rijnmond (AVR)

De voorgenomen activiteit betreft de bouw van een nieuwe roosteroven voor het verbranden van bedrijfs-, chemisch, huishoudelijk en ander afval op het huidige AVR-terrein in Rijnmond (Rotterdam).   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-01-1991 Datum kennisgeving
11-01-1991 Ter inzage legging van de informatie
07-03-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
09-01-1992 Kennisgeving MER
09-01-1992 Ter inzage legging MER
13-01-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
05-03-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie kwam in haar toetsingsadvies tot de conclusie dat het MER voldoende informatie ten behoeve van de besluitvorming over de vergunningverlening bevatte. De Commissie vond echter dat zowel bij de beschrijving van milieugevolgen van de autonome ontwikkeling als bij die van het voorkeursalternatief, onvoldoende aandacht was besteed aan de depositie van dioxines in het omliggende gebied. Tijdens het overleg over het concept-toetsingsadvies op 27 februari 1992 heeft het bevoegd gezag te kennen gegeven informatie over depositie van dioxines in het omliggende gebied te kunnen leveren. De Commissie heeft geadviseerd deze informatie ter beschikking te stellen, opdat deze bij de besluitvorming over de vergunningverlening zou kunnen worden betrokken. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Willem Assink
ir. Hulshof
dr. Onderdelinden

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Martha Buitenkamp

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Afvalverwerking Rijnmond N.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018