3259. Bestemmingsplan Buitengebied 2018, gemeente Bergen (L.)

De gemeente Bergen, in Limburg, wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vaststellen. Het plan maakt onder andere ontwikkelingen voor veehouderijen mogelijk. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Bergen heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
27-09-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-09-2017 Ter inzage legging MER
23-11-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport geeft duidelijk aan wat de gevolgen van het plan zijn voor geurhinder, fijn stof en gezondheid. In een eerder rapport uit 2013 waren de gevolgen voor andere milieuaspecten, zoals landschap en cultuurhistorie, bodem en water al beschreven.
De Commissie mist in het rapport de mogelijke gevolgen voor kwetsbare natuur. In het plangebied liggen waardevolle natuurgebieden, waaronder het Natura 2000-gebied Maasduinen. Ontwikkelingen bij veehouderijen, glastuinbouwbedrijven en andere bedrijven kunnen negatieve effecten hebben, onder andere door uitstoot van stikstof of door veranderingen in de waterhuishouding. De Commissie adviseert het milieueffectrapport op deze punten aan te vullen voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bergen (LB)

Bevoegd gezag
Gemeente Bergen (LB)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 09 apr 2018