3265. Omgevingsvisie provincie Utrecht

De provincie Utrecht wil in een omgevingsvisie en omgevingsverordening het kader schetsen voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving tot 2050. Een omgevingsvisie is een integrale visie, waar naar verschillende onderwerpen als natuur en landschap, landbouw, verstedelijking, verkeer en vervoer en duurzame energie wordt gekeken. Voordat Provinciale Staten besluiten over de omgevingsvisie en de verordening zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-11-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
17-01-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
09-04-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
28-10-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-02-2020 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
03-09-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-11-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De provincie heeft op verschillende thema’s hoge ambities, die waarschijnlijk niet allemaal realiseerbaar zijn. Verdichting van stedelijk gebied gaat bijvoorbeeld niet zonder meer samen met een klimaatbestendige en gezonde stad. Hetzelfde geldt voor de combinatie van windparken en zonnevelden met behoud en versterken van natuur, landschap en cultuurhistorie. Het rapport heeft daarmee een belangrijke signaalfunctie, zegt de Commissie. Het laat zien welke ambities elkaar in de weg zitten, maar ook waar de kansen liggen.
 
Concrete keuzes worden in de visie nog niet gemaakt, die worden doorgeschoven naar vervolgbesluiten in provinciale programma’s of gebiedsuitwerkingen. De Commissie geeft aan dat het belangrijk is om voor de uitwerking mogelijkheden in beeld te hebben om ontwikkelingen te kunnen sturen. Daarmee kunnen randvoorwaarden worden gesteld, de omgevingsverordening aangescherpt en de ontwikkeling van de ambities worden gemonitord.

Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie vindt de opzet van het milieueffectrapport goed inzichtelijk. Zij adviseert in het rapport ook de effectiviteit van bestaand beleid te betrekken. Ook is het advies de beleidskaders en randvoorwaarden voor de omgevingsverordening en programma’s concreter in te vullen, zodat duidelijker wordt of de gestelde doelen haalbaar zijn. Daarnaast adviseert de Commissie voor enkele hoofdthema’s, zoals klimaatbestendigheid en duurzame energie, zogenaamde ‘botsproeven’ te doen. Hiermee komen milieuvoordelen of -nadelen tijdig in beeld en kunnen verschillende beleidskeuzes daarna verder worden onderzocht.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt het belangrijk dat duidelijk is wat de verhouding is tussen de Omgevingsvisie (en het bijbehorende milieueffectrapport) en andere plannen die in de provincie worden gemaakt, zoals het Landbouweffectrapport en de Regionale Energie Strategieën. Wat wordt waar onderzocht en wanneer wordt waar over besloten? Dit is van belang omdat al deze plannen omgevingseffecten hebben en het behalen van de provinciale doelen beïnvloeden. De Commissie adviseert voorts om duidelijk te zijn welk nieuw beleid de Omgevingsvisie gaat omvatten. Ook adviseert zij om terug te kijken op de effectiviteit van het bestaande beleid. Het milieueffectrapport moet antwoord geven op de vraag of de doelstellingen van de provincie gehaald worden met de optelsom van het bestaande en nieuwe beleid. Tot slot adviseert de Commissie om in het rapport goed uit te leggen wat het behouden en verbeteren van de Utrechtse kwaliteiten, precies inhoudt. De provincie geeft namelijk aan dat deze kwaliteiten de te maken milieukeuzes in de provincie bepalen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
dr. Henk Everts
drs. Wim Korver
dr. Fred Woudenberg
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Utrecht

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D01.2 2018: wijziging of uitbreiding weg van >=4 rijstroken of verlegging of verbreding weg =4 rijstroken (niet-auto(snel)weg) tracélengte > 5 km
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 17 nov 2020