3271. Gebiedsontwikkeling Leegveld

De provincie Noord-Brabant en het Waterschap Aa en Maas willen – in samenwerking met andere partijen – de ‘Gebiedsontwikkeling Leegveld’ uitvoeren. Doel hiervan is het hoogveenlandschap van het beschermde natuurgebied Deurnsche Peel te herstellen en te behouden. Hiervoor worden onder andere (grond)waterpeilen verhoogd en dijkjes aangelegd. Voordat Provinciale Staten van Noord-Brabant besluiten over het inpassingsplan en het Projectplan Waterwet zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-11-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
15-02-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
15-05-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-08-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat goed zien dat de maatregelen zullen leiden tot verbetering van de waterhuishouding in het natuurgebied. Dit is belangrijk voor het hoogveenherstel in de Deurnsche Peel. Herstel is echter nog onzeker, onder andere omdat het gebied op dit moment overbelast is met vermestende stoffen (stikstof). Dit kan herstel van het hoogveen in de weg staan. 
In het rapport zijn ook de gevolgen van de peilwijzigingen voor de landbouw en voor woningen en andere gebouwen berekend. Er worden maatregelen getroffen om deze gevolgen zo veel mogelijk te beperken. De berekeningen zijn voldoende nauwkeurig uitgevoerd, maar er blijven altijd onzekerheden bestaan. De Commissie vraagt daarom in haar advies aandacht voor de monitoring van de ontwikkeling van het hoogveen en van de effecten in de omgeving.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De gebiedsontwikkeling kent een lange voorgeschiedenis. Er is al veel onderzoek gedaan naar de beste maatregelen om het hoogveen te ontwikkelen en wateroverlast in de omgeving te beperken. Daarom worden in het milieueffectrapport geen andere oplossingen meer onderzocht. De Commissie adviseert om in het rapport duidelijk aan te geven welke stappen in het voortraject zijn doorlopen en de eerder gemaakte keuzes te onderbouwen. Verder is van belang dat het rapport duidelijk maakt in hoeverre de doelen voor het hoogveenherstel worden gehaald en negatieve effecten in de omgeving, zoals wateroverlast of waterverontreiniging, kunnen worden voorkomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
dr. Jacobus (Koos) Groen
drs. Marinus Kooiman

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant
Waterschap Aa en Maas

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D03.2 2011: waterkering, dijk

Bijgewerkt op: 31 aug 2018