3274. Gebiedsontwikkeling Feyenoord City

In de Nieuwe Maas wordt een strekdam gebouwd om scheepsaanvaringen te voorkomen. Met de huidige ligging en afmetingen van de strekdam acht de Commissie het echter denkbaar dat bij hoog water ongeladen schepen over de dam heen schuiven en het concours van het stadion raken. Onduidelijk is of de nu voorziene strekdam voldoet aan de gestelde eisen.   Een eventuele nieuwe brug over de Nieuwe Maas landt in het gebied aan waar nu het Waterfront Park is bedacht. Het park lijkt in dat geval grotendeels te worden opgeofferd aan op- en afritten van de brug en aan nieuwe kruisingen. Ook woningen liggen dan niet meer aan het park. De conclusie in het milieueffectrapport dat een brug over de Nieuwe Maas een positief effect kan hebben op het realiseren van een aantrekkelijk woongebied vindt de Commissie onvoldoende onderbouwd. De Commissie adviseert de nog ontbrekende informatie te verzamelen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-12-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
05-01-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-03-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
04-02-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-05-2020 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
29-06-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-07-2020 Advies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies over de aanvulling

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies over de aanvulling
De gemeente Rotterdam wil Feyenoord City ontwikkelen, een aantrekkelijk gebied voor wonen, werken, detailhandel, horeca, sport en recreatie. Een nieuw stadion, gedeeltelijk in de Nieuwe Maas, is onderdeel van het plan. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. In een eerder advies concludeerde de Commissie dat er informatie ontbrak. De gemeente Rotterdam heeft daarom het rapport aangevuld.


Voorlopig toetsingsadvies
Het bestemmingsplan is een globaal plan met nog veel ruimte voor uitwerking. Daarom is het belangrijk dat het rapport de maximaal mogelijke milieugevolgen in beeld brengt. Dit is voor een groot deel gebeurd, maar nog onvoldoende voor geluidhinder en externe veiligheid. Kijk qua externe veiligheid ook naar de grootte van de strekdam bij het nieuwe stadion in de Nieuwe Maas en de risico’s voor bijvoorbeeld scheepsaanvaringen, adviseert de Commissie.
 
De echte milieugevolgen worden pas duidelijk bij de stedenbouwkundige uitwerking en bij realisatie van het plan. Ook zijn er nog andere onzekerheden, zoals de mogelijk toekomstige aanleg van de derde oeververbinding over de Nieuwe Maas en de bereikbaarheid van het gebied bij evenementen, zoals voetbalwedstrijden. Daarom is een goed monitorings- en evaluatieprogramma nodig, en zogenaamde ‘maatregelen achter de hand’ om tijdig bij te kunnen sturen.
 
De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan. De gemeente Rotterdam neemt dit advies over en laat de Commissie het aangevulde milieueffectrapport opnieuw beoordelen.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het rapport een overzicht te geven van de (milieu)voor- en nadelen van een nieuw stadion ten opzichte van renovatie van de Kuip. In vele zienswijzen wordt hier namelijk om gevraagd. Hierdoor kan deze informatie ook een rol spelen bij (milieu)afwegingen over het bestemmingsplan.

De gemeente wil rondom de stadions een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving realiseren. Het is belangrijk dat in het rapport deze ambitie concreet wordt gemaakt, zodat duidelijk is hoe ze het beste gerealiseerd kan worden en wat hiervoor nodig is. In haar advies geeft de Commissie een overzicht van aspecten die daarbij een rol spelen. Denk aan de mogelijkheden om geluidhinder te beperken tijdens aanleg en bij evenementen.

Tot slot wijst de Commissie op de bereikbaarheid van het gebied bij evenementen, waaronder voetbalwedstrijden. Een goede organisatie hiervan is belangrijk om milieuhinder te beperken. Ga daarbij in op de rol van de verschillende vervoerswijzen (openbaar vervoer, fiets, auto), en de beschikbaarheid van parkeervoorzieningen voor zowel bezoekers als bewoners.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
dr. Henk Everts
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
ir. Wim Keijsers
ing. Gert Schouwstra, BPM

Voorzitter: Eric van der Burg
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rotterdam

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gemeente Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 23 jul 2020