3280. Wereld van de Efteling 2030

Attractiepark De Efteling wil tot 2030 doorgroeien tot een internationale bestemming met 7 miljoen bezoekers per jaar zodat zij haar positie in de top vijf attractieparken van Europa kan behouden. Hiervoor wil zij het attractiepark en de bestaande golfbaan uitbreiden en extra verblijfsrecreatie realiseren. Dit vraagt aanpassing van de bestaande infrastructuur en uitbreiding van de parkeervoorzieningen. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Loon op Zand heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen.  

Procedure en adviezen

Toetsing
19-12-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-05-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
Het milieueffectrapport bevat veel goede informatie over de milieugevolgen van de uitbreiding van de Efteling. Nog onvoldoende duidelijk is of de uitbreiding mogelijk is zonder teveel natuurschade te veroorzaken. De uitstoot als gevolg van bijvoorbeeld extra verkeer heeft namelijk negatieve gevolgen voor de beschermde natuurgebieden in de omgeving, zoals de Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen.
Ook is niet duidelijk of met de voorgenomen maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken (bijvoorbeeld door het stimuleren van duurzaam vervoer) en opwekken van duurzame energie (bijvoorbeeld door warmte-koude opslag en via zonnepanelen) de doelstelling ‘de Efteling klimaatneutraal in 2030’ wordt gerealiseerd of dat daarvoor nog extra maatregelen nodig zijn. De Commissie adviseert het rapport aan te vullen en pas daarna een besluit te nemen over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers
ing. Ben Peters

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Efteling B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Loon op Zand

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 29 mei 2018