3283. Transformatie Schieoevers-Noord, gemeente Delft

De gemeente Delft wil op Schieoevers-Noord het huidige bedrijventerrein veranderen in een werk-woongebied. Dit is een ontwikkeling die tientallen jaren zal duren. Hiervoor zijn een ontwikkelplan en een ‘spelregelkader’ gemaakt. Dat kader moet er voor zorgen dat de ambities voor het gebied gehaald worden. Die ambities zijn: duurzame omgeving, ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid, een levendig en gemengd stedelijk gebied, goede bereikbaarheid en een gezonde omgeving. Het plan valt onder de Crisis- en herstelwet en werkt al in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Een nieuw bestemmingsplan maakt een eerste concrete ontwikkeling mogelijk, namelijk de bouw van 60 Tiny Houses aan de Vulcanusweg. Voordat de gemeenteraad van Delft besluit over de plannen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Delft heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-01-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
11-04-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
06-11-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-01-2019 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
29-03-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-05-2019 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport is gebruikt om de ontwikkeling van Schieoevers-Noord op de lange termijn te onderzoeken. Er zijn twee uitersten bekeken: maximaal werken en maximaal wonen. Nu is duidelijk hoe het ‘spelregelkader’ is gemaakt voor de ontwikkeling van het gebied en voor het bewaken van de kwaliteit van de leefomgeving voor bewoners en bedrijven. De tussentijdse situatie, waarbij het gebied deels bewoond wordt, maar de bestaande bedrijven nog niet verplaatst zijn, is nu ook in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat de geluidshinder in de tussentijdse situatie groter kan zijn, terwijl druk op de bereikbaarheid naar verwachting kleiner is. Met deze informatie is volgens de Commissie voldoende duidelijk welke kwaliteit van de leefomgeving te verwachten is in de tussentijdse situatie en op lange termijn en welke maatregelen mogelijk zijn om dit te verbeteren.


Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie waardeert het dat het milieueffectrapport ingezet wordt om een spelregelkader te maken voor ontwikkelingen op de zeer lange termijn. Het rapport onderzoekt daarvoor twee uitersten in de mogelijke ontwikkeling: maximaal werken en maximaal wonen. Op basis daarvan is een spelregelkader gemaakt waarmee Schieoevers Noord ontwikkeld kan worden en de kwaliteit van de leefomgeving voor bewoners en bedrijven bewaakt kan worden. De navolgbaarheid van de stappen om dit spelregelkader te maken is echter nog niet voldoende. De Commissie adviseert om dit aan te passen zodat het voor gebruikers en gemeenteraad duidelijk is hoe dit kader ontwikkeld is. In het rapport is ook nog geen rekening gehouden met de situatie dat het gebied maar voor een deel ontwikkeld is. Bijvoorbeeld wanneer het gebied deels bewoond wordt, maar bestaande bedrijven nog niet verplaatst zijn. De hinder in de tussentijd kan dan groter zijn dan in de eindsituatie, zoals geluidsoverlast of beperkte bereikbaarheid. De Commissie adviseert deze tussentijdse situatie in beeld te brengen om de kwaliteit van de leefomgeving ook gedurende de langjarige ontwikkeling van de Schieoevers Noord te kunnen borgen. De Commissie adviseert het rapport met deze informatie aan te vullen en pas daarna te besluiten over de plannen. De gemeente heeft aangegeven dit advies over te nemen.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt dat de door de gemeente opgestelde notitie reikwijdte en detailniveau een goede eerste aanzet is. Zij adviseert om de ambities voor de leefomgeving van het gebied concreet te maken, zodat een kader ontstaat voor de gewenste transformatie. Daarbij moet de hardheid van het kader duidelijk worden: van welke punten mag niet worden afgeweken, waar is dat wel mogelijk en onder welke voorwaarden.
Ook adviseert zij de huidige situatie duidelijk te beschrijven, omdat zo de mogelijkheden voor de transformatie duidelijk worden. In het gebied zit nu bijvoorbeeld nog veel industrie met onder meer een betoncentrale, een piepschuimbedrijf en veel kleine bedrijven. Tenslotte is het advies informatie over de invulling van het gebied in de loop van de tijd vast te leggen, inclusief de bijbehorende milieueffecten. Zo kan de gemeenteraad volgen of de transformatie volgens plan verloopt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Loes Geelen, PhD
dr. Hasse Goosen
ir. Gerard Jan Hellinga
ir. Henk Otte

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Delft

Bevoegd gezag
Gemeente Delft

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 16 mei 2019