3288. Energiepark Pottendijk, gemeente Emmen

Initiatiefnemer Energiepark Pottendijk wil een energiepark realiseren met maximaal 14 windturbines en een zonneveld van circa 35 hectare op de locatie Pottendijk in Emmen. Voordat de gemeente besluit over de vergunning zijn de milieugevolgen van het project onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-01-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
09-02-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
03-04-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies Reikwijdte en Detailniveau
Persbericht
Toetsing
31-05-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-06-2018 Ter inzage legging MER
23-07-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het rapport zijn de milieueffecten van zeven alternatieven onderzocht waarbij gevarieerd is met de afstand tussen windturbines, de afmetingen van windturbines en de opstelling van het windpark (zwerm of lijnopstelling). Het rapport laat zien dat de milieugevolgen per alternatief verschillen. Bij sommige alternatieven zijn met maatregelen, zoals het verschuiven van turbineposities en tijdelijke stilstand van windturbines, nadelige effecten voor natuur (vleermuizen) grotendeels te voorkomen. De Commissie vindt dat met het rapport goede en nuttige milieu-informatie beschikbaar is gekomen om (milieu)afwegingen te maken over het energiepark Pottendijk.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De notitie reikwijdte en detailniveau beschrijft dat het plan slechts een deel van de beoogde windenergieopgave (50,5 MW) van de gemeente Emmen kan verwezenlijken. De gemeente wil inzetten om de doelstellingen voor Pottendijk te realiseren en wil daarom dat het milieueffectrapport de (milieu)consequenties voor de volledige opgave in beeld brengt. De Commissie adviseert om zowel alternatieven te ontwikkelen die aansluiten op het voorliggend initiatief als op de verdere ontwikkeling tot 50,5 MW. Hiermee komt de bandbreedte van wat mogelijk en wenselijk is in het milieueffectrapport goed in beeld.
Pottendijk is een locatie waar naast agrarische activiteiten ook verschillende lawaaisporten zoals motorcross en kleiduifschieten mogelijk zijn. Met het windpark en de zonneakker neemt de verscheidenheid aan functies in het gebied toe. Om verrommeling van het landschap tegen te gaan adviseert de Commissie om de windturbines en het zonnepark zorgvuldig in te passen en te positioneren ten opzichte van bestaande functies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers
ir. Erik Koppen

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: ir. Jan-Willem van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Pottendijk Wind b.v.

Bevoegd gezag
Gemeente Emmen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 17 aug 2018