3298. Beter Benutten 380kV Diemen - Lelystad

TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, wil tussen Diemen en Lelystad de capaciteit van dat net vergroten. Hiervoor moeten op een aantal plaatsen werkzaamheden uitgevoerd worden. De ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vroegen de Commissie de inhoud van het milieueffectrapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-10-2018 Aankondiging start procedure
05-10-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
19-11-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
28-01-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
07-12-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-03-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft helder het nut en de noodzaak van de vergroting van de capaciteit. Er zijn drie opties met elkaar vergeleken en het blijkt dat de verwachte milieueffecten niet verschillen. Ondanks de uitbreiding van de capaciteit van de hoogspanningsleiding zullen er 254 woningen minder binnen de magneetveldzone vallen. Dit komt door het toepassen van een slimme technische maatregel. 
De Commissie beveelt de ministers aan om naar de sinds 2015 sterk toegenomen neerslag van stikstof op het natuurgebied Naardermeer te kijken. Beschouw deze toename samen met de extra stikstofuitstoot door de geplande werkzaamheden, zegt de Commissie.

Advies reikwijdte en detailniveau
In de notitie zijn vijf opties onderzocht om de capaciteit van de hoogspannings-verbindingen te vergroten. De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport te onderbouwen waarom slecht één alternatief, de toepassing van HTLS-geleiders, in het milieueffectrapport wordt uitgewerkt. Volgens TenneT zal na uitvoering van het project het magneetveld smaller zijn, ondanks de hogere stroomvolumes. De Commissie adviseert om dit zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen in het milieueffectrapport. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
dr. Theo Fens
dr. Eric van Rongen

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland; Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
C24 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsleiding >=220 kilovolt en >=15 kilometer

Bijgewerkt op: 04 mrt 2021