3310. Omgevingsvisie Fryslân

De provincie Fryslân wil een omgevingsvisie vaststellen voor de Friese leefomgeving. Het is een langetermijnvisie voor de periode tot 2050. Voordat de provincie een besluit neemt over de visie, worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Advies inhoud milieueffectrapport
31-05-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-10-2018 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing MER 2e fase
16-10-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-02-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies MER 2e fase
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport  een goed overzicht geeft van sterke en zwakke punten van het omgevingsbeleid. Zij adviseert de vier urgente beleidsopgaven (‘Leefbaar, vitaal en bereikbaar’, ‘Energietransitie’, ‘Versterken biodiversiteit’ en ‘Klimaatadaptatie’) in het milieueffectrapport verder in te vullen, zodat duidelijk wordt wanneer de opgaven gehaald zijn. Dan zijn de milieueffecten, bijvoorbeeld op beschermde natuurgebieden, ook goed te beoordelen en te volgen. De Commissie adviseert daarnaast om kansen, dilemma’s en de relatie tussen de vier urgente opgaven en de opgaven uit bestaand beleid te verduidelijken. Dan blijkt uit het rapport of de opgaven elkaar versterken of juist tegenwerken qua milieuvoordelen en -nadelen. Op die manier ontstaat een beeld van de milieugevolgen in onderlinge samenhang. De provincie heeft laten weten het milieueffectrapport aan te vullen voordat zij over de omgevingsvisie besluit.

Advies over de inhoud van het milieueffectrapport
De provincie heeft ervoor gekozen om het instrument m.e.r. in een vroegtijdig stadium in te zetten, zodat de informatie in het milieueffectrapport optimaal kan bijdragen aan de te maken keuzen. De provincie heeft vier beleidsopgaven Leefbaar, vitaal en bereikbaar, Energietransitie, Versterken biodiversiteit en Klimaatadaptatie gekozen. Met de keuze voor deze thema’s worden veel belangrijke milieuvraagstukken centraal gezet. De Commissie adviseert in het rapport allereerst duidelijk te maken hoeveel het huidige beleid bijdraagt aan het halen van de ambities. Deze analyse is mede de basis om milieurisico’s en -kansen van keuzes voor de toekomst helder in beeld te brengen. Op die manier wordt duidelijk waar de vier beleidsopgaven elkaar in de toekomst dwarszitten of kunnen versterken en wat de milieuconsequenties hiervan zijn. Mogelijke kansen zijn er bijvoorbeeld voor natuurinclusieve landbouw en klimaatadaptatie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
drs. Gerwin Gabry
drs. Allard van Leerdam
ir. Enrico Moens

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Fryslân

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 13 feb 2020