3325. Bestemmingsplan Veehouderij Gestraatje Lemmensweg Heinsbergerweg te Montfort

Gemeente Roerdalen wil de verplaatsing en uitbreiding van een varkenshouderij mogelijk maken. De varkenshouderij komt aan de Heinsbergerweg, verder van de dorpskern. Nabij de dorpskern komen een woning en meerdere bedrijven. Voordat de gemeente Roerdalen over het plan besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder constateerde de Commissie m.e.r. dat de milieueffecten van intensieve veehouderij mogelijk onderschat worden en adviseerde het rapport aan te vullen. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het aangevulde rapport te toetsen.  

Procedure en adviezen

Toetsing
22-06-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-09-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
13-09-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-11-2018 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De aanvullende informatie laat zien dat alleen met de best beschikbare technieken de beschermde natuurgebieden, zoals het Roerdal, niet verder worden aangetast door teveel luchtverontreiniging (ammoniak).
Ook is nu duidelijk dat enkele negatieve effecten voor gezondheid te verwachten zijn en op welke manier deze voorkomen kunnen worden.

Met de nieuwe informatie is goed onderbouwd welke kwaliteit van de leefomgeving te verwachten is door het plan en welke maatregelen nodig zijn.

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport geeft voldoende inzicht in de milieueffecten nabij de dorpskern van Montfort. Het bestemmingsplan staat op de nieuwe locatie Heinsbergerweg echter meer en andere activiteiten toe dan in het milieueffectrapport zijn beschreven. Zo is bijvoorbeeld een grotere varkensstal met meer dieren mogelijk, maar ook een geitenhouderij of sierteelt. Hierdoor kunnen de milieugevolgen van het plan onderschat worden. Dit is bijvoorbeeld van belang om zeker te zijn dat geen schade optreedt aan beschermde natuurgebieden door teveel luchtverontreiniging (ammoniak) uit de stallen. De Commissie adviseert daarom om milieueffectrapport aan te passen en dan pas te besluiten. De gemeente heeft in een overleg aangegeven het advies over te nemen en de aanvulling opnieuw door de Commissie te laten toetsen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
De heer Coenen

Bevoegd gezag
Gemeente Roerdalen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 06 nov 2018