3349. Windpark Staphorst

De gemeente Staphorst wil tussen de dorpskern en Boswachterij Staphorst een windpark van de lokale coöperatie Wij Duurzaam Staphorst mogelijk maken. Het gaat om een windpark met drie of vier turbines en een totaal vermogen van ten minste 12 megawatt. Voordat de gemeenteraad van Staphorst besluit over de omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Aan de Commissie m.e.r. is gevraagd het rapport te toetsen.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-09-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
28-09-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
19-12-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
05-04-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-05-2019 Kennisgeving MER
15-05-2019 Ter inzage legging MER
16-07-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport is helder van structuur en geeft een goed beeld van te verwachten milieueffecten. De Commissie mist echter op enkele onderdelen nog milieu-informatie. In het rapport is nog niet onderzocht of grondwaterbemaling nodig is voor de aanleg van het windpark en wat de effecten daarvan zijn. Dit is van belang omdat het nabijgelegen natuurgebied Boswachterij Staphorst gevoelig is voor verdroging. Als de aanleg tot verdroging van het gebied kan leiden, is het nodig om te onderzoeken of dit kan worden voorkomen. Ook geven de visualisaties van de windturbines mogelijk een vertekend beeld. De visualisaties laten windturbines zien met een ashoogte van 126 meter, terwijl de maximale ashoogte 140 meter kan zijn. De Commissie adviseert het rapport aan te passen en daarna pas een besluit te nemen. De gemeente Staphorst heeft laten weten dit advies over te nemen.

Advies reikwijdte en detailniveau
In het milieueffectrapport zullen verschillende opstellingsalternatieven (posities) van windturbines worden onderzocht, bijvoorbeeld in een lijnopstelling parallel aan de spoorlijn Zwolle-Meppel of in een cluster. De Commissie adviseert om deze opstellingsalternatieven te vergelijken qua milieueffecten en daarbij nadrukkelijk de effecten op het landschap en de effecten op vogels en vleermuizen in en rondom Boswachterij Staphorst in beeld te brengen. De Commissie vraagt ook om in het milieueffectrapport te kijken naar optimalisatiemogelijkheden van de opstellingsalternatieven, omdat dit mogelijk zorgt voor minder geluidshinder en/of meer energieopbrengst. Desgewenst kan de gemeente hier dan straks rekening mee houden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Coƶperatie Wij Duurzaam Staphorst

Bevoegd gezag
Gemeente Staphorst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 16 jul 2019