3352. MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil de problemen met de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn oplossen. In een structuurvisie wordt een voorkeursoplossing gekozen. Voorafgaand daaraan zijn in een milieueffectrapport zes pakketten vergeleken op hun doelbereik en de gevolgen voor de omgeving. Er wordt ook gekeken naar het onderliggend wegennet, het fietsnetwerk en het openbaar vervoer. Ook wordt rekening gehouden met ruimtelijke ontwikkelingen en landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden. De minister heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
10-10-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-09-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
Het milieueffectrapport laat zien dat de onderzochte maatregelenpakketten de bereikbaarheidsproblemen in de Corridor Amsterdam-Hoorn voor de korte termijn bijna oplossen. Niet is bekeken of dit ook voor de lange termijn zo is. De Commissie adviseert om te laten zien of het voorkeursalternatief de bereikbaarheidsproblemen ook voor de langere termijn oplost. Een aantal ontwikkelingen is nog onzeker, zoals de verbinding tussen de A8-A9 en MAAK-Zaanstad. Door deze ontwikkelingen kan het op termijn moeilijker worden de bereikbaarheidsproblemen op te lossen. Met de aanvullende informatie kan de minister het milieubelang volwaardig meewegen in haar beslissing over het voorkeursalternatief.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
ir. Hans Huizer
ing. Peter Kroeze
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C01.2 2018: aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 22 okt 2020