3365. Strand Horst, gemeente Ermelo

De gemeente Ermelo wil in het gebied Strand Horst diverse initiatieven mogelijk maken, waaronder een hotel en een evenementencentrum. Tegelijkertijd wil de gemeente de ruimtelijke kwaliteit verbeteren en het gebied ‘het Groene kruispunt’ een natuurbestemming geven. Voordat de gemeenteraad van Ermelo over de plannen besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
06-12-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
19-02-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren verblijven veel vogelsoorten van internationaal belang. De vogelsoorten zijn, vooral in de winter, gevoelig voor verstoring wanneer ze daar foerageren, rusten en van verenkleed wisselen. Het plan voorziet in natuur in ‘het Groene Kruispunt’, waarin voor de vogels een geschikt rustgebied wordt ontwikkeld.
Op dit moment is niet duidelijk hoeveel vogels, tijdelijk en permanent, verstoord worden door aanleg van het hotel en de evenementenhal. De inrichting van het Groene Kruispunt is ook nog niet in detail bekend, waardoor nu onduidelijk is of de toekomstige waarde voor de watervogels voldoende is om aantasting te voorkomen.
De Commissie vraagt verder voor verkeer de berekeningen te baseren op de potentieel drukste dagen, dus warme zomerdagen in combinatie met evenementen. Ook de fietsveiligheid is een belangrijk punt dat nog beschreven moet worden.
De Commissie adviseert eerst aanvullende informatie te geven op deze punten en dan pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan Strand Horst.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
ir. Joep Lax
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Tanya van Gool
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Ermelo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 19 feb 2019