3370. Windpark Caprice, gemeente Lingewaard

Caprice BV en Renewable Energy Factory willen twee windturbines plaatsen op het terrein van steenfabriek Caprice met een tiphoogte tussen de 195 en 240 meter. Rondom de locatie liggen het Natura 2000-gebied Rijntakken en het Nationaal Landschap de Gelderse Poort. Voordat de gemeente besluit over de omgevingsvergunning, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-12-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
19-12-2018 Aankondiging start procedure
20-12-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
21-02-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
06-09-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-02-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport geeft veel informatie over milieueffecten van de windturbines, maar op onderdelen is aanpassing nodig. Het windpark voldoet aan de vleermuisslachtoffersnorm maar veroorzaakt desondanks een relatief groot aantal vleermuisslachtoffers. Mogelijkheden om slachtoffers terug te dringen zijn echter niet onderzocht, waardoor de gemeente er geen rekening mee kan houden. Dit beperkt ook de natuurruimte voor toekomstige windparken. Nieuwe windparken dienen namelijk rekening te houden met vleermuisslachtoffers van al bestaande windparken.
Ook voor stikstofuitstoot tijdens de bouw van de turbines en over de risico’s van de windturbines op de nabijgelegen rivierdijken en de toekomstige snelweg ViA15 is de informatie nog niet compleet.
De Commissie adviseert daarom het rapport aan te passen en dan pas te besluiten over de turbines zodat met de nieuwe informatie nog rekening gehouden kan worden.
 


Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente Lingewaard wil in 2030 36%, en in 2050 100% van het energieverbruik duurzaam opwekken. Omdat het bestemmingsplan op het terrein van de steenfabriek geen windturbines toestaat is een vergunning nodig om te kunnen afwijken van het bestemmingsplan. Om hierover goed onderbouwde afwegingen te kunnen maken adviseert de Commissie in het milieueffectrapport te laten zien hoe deze locatie zich verhoudt tot andere mogelijke locaties in de gemeente, en te onderzoeken welke voorwaarden van belang zijn bij de plaatsing van de windturbines op deze locatie.
 
Ook moet duidelijk zijn welke invloed het windturbinepark heeft op beschermde vogelsoorten en op het landschap. De Commissie vindt het daarbij van belang dat er zo breed mogelijk wordt gekeken naar maatregelen om de negatieve effecten van de windturbines te verminderen, zoals stilstand voorzieningen en de inpassing in het landschapsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Jaap de Boer
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Caprice Holding B.V. & Renewable Factory B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Lingewaard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 11 feb 2020