339. Woningbouw in het HAL-gebied (Heerhuigowaard, Alkmaar, Langedijk)

De provincie wil in de periode tot 2005 de bouw van 12.000 tot 15.000 woningen in het gebied van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk en de daarmee samenhangende infrastructuur mogelijk maken.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-02-1991 Datum kennisgeving
14-02-1991 Ter inzage legging van de informatie
16-04-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-10-1993 Kennisgeving MER
07-10-1993 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling
15-03-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
14-04-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In oktober 1990 is de Nota Ontwikkelingsmogelijkheden voor het HAL-gebied gepubliceerd door de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. In deze nota wordt een aantal ontwikkelingen genoemd die m.e.r.-plichtig (kunnen) zijn. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten samen met de gemeenten een MER op te stellen ten behoeve van de streekplanherziening en de Nota Ontwikkelingsmogelijkheden te beschouwen als de eerste stap daarin. 

In het advies voor richtlijnen vraagt de Commissie aandacht voor het ontwikkelen van alternatieven vanuit een milieuthematische invalshoek, omdat niet duidelijk is in hoeverre de vier startnotitiealternatieven daarmee rekening houden.

In het MER worden thematische alternatieven en de startnotitie alternatieven op hun gevolgen voor het milieu doorgerekend. Het meest milieuvriendelijke alternatief wijkt af van de oorspronkelijke startnotitie modellen, waarmee het nut van de thematische benadering is aangetoond. Bovendien komt uit het MER dat aanleg van aanvullende verkeersinfrastructuur eigenlijk niet nodig zou zijn.

Naar aanleiding van een voorlopig oordeel over het MER wordt een aanvullende notitie opgesteld, die de Commissie bij haar eindoordeel over het MER betrekt. De notitie gaat in op de verkeersaspecten in het plangebied en beschrijft (te globaal) de milieugevolgen van het voorkeursalternatief (het gekozen model in het ontwerp-streekplan), dat als zodanig in het MER niet wordt beschreven). Gezien de onzekerheid over de werkgelegenheidsontwikkeling adviseert de Commissie in een op te stellen evaluatieprogramma aandacht te besteden aan de te verwachten verkeersontwikkeling in het plangebied.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Buit
drs. Hans Ronald Jan van Maanen
drs. Sybrand Tjallingii
ir. van Veelen
ir. Vermeijden

Voorzitter: mr. Jos Staatsen
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Holland

Bevoegd gezag
Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 31 aug 2007